Wijknieuws

Wij nodigen alle leden uit voor onze algemene ledenvergadering op 2 april 2019, aanvang om 20 uur (inloop is om 19:45 uur). Deze vergadering wordt gehouden in CBS De Hoeksteen, Slangenborg 1.

De agenda voor de vergadering vind u hier, het jaarverslag van de activiteiten staat hier en het financiële jaarverslag hier. Het verslag van de vorige jaarvergadering vindt u hier.

Dit jaar bestaat onze wijkbelangenvereniging 10 jaar. Hier vindt u een overzicht van de activiteiten van deze periode.

 

Op zaterdag 23 maart a.s. doet onze wijkbelangenvereniging de Hofsteden mee aan de Landelijke Opschoondag. We verzamelen om 9.30 uur uur in CBS De Hoeksteen waar we beginnen met koffie/thee en een korte instructie. Vervolgens gaan we de wijk in om zwerfafval op te ruimen. De gemeente zorgt voor hesjes, handschoenen, zakken en grijpers. Helpt u ons mee?

Iedereen die helpt is uitgenodigd om na afloop mee te gaan naar ‘Onder de Linden’ voor een gemeenschappelijke lunch. De lunch wordt u aangeboden door de gemeente en begint om 12.15 uur. Helpt u mee om de wijk op deze zaterdag netjes te maken? Geef u op via info@dehofsteden.nl en kom op de 23e naar de Hoeksteen! Opgave voor de lunch is noodzakelijk!

Vanaf begin december 2018 was het mogelijk de enquête in te vullen over de hondenspeelweide in onze buurt. Daarvan hebben 30 personen gebruik gemaakt. Middels deze link kunt u de resultaten van de enquête lezen.

Wij willen allen die de enquête hebben ingevuld hartelijk bedanken. We  zullen de resultaten bespreken. Mogelijk vervolgacties van onze vereniging kunt u te zijner tijd weer op onze site lezen.

Het bestuur van de Wijkbelangenvereniging “de Hofsteden”.

Naar aanleiding van de enquête in 2017 over het gebruik van de hondenspeelweide is overleg gevoerd met aanwonenden en gebruikers. Tijdens dit overleg zijn er enkele afspraken gemaakt.

Deze waren:
- Resultaten enquête bespreken met gemeente;  Dat is gebeurd. Gemeente heeft tijdens deze bespreking aangegeven voor een bord met de nieuwe openingstijden te zorgen en voor nieuwe aanplant rond de weide.
- Een slot op het hek; Uit onderzoek is gebleken dat een slot niet haalbaar is.
- Leeftijdsgrens aan begeleiding van de honden; Begeleiders van honden moeten minimaal 12 jaar oud zijn. Dit staat op het bord.
- Openingstijden aanpassen; De openingstijden zijn in eerste instantie aangepast: 09:00 – 18:00 uur. Hierover bereikte ons zoveel negatieve berichten dat de eindtijd in 20:00 uur is gewijzigd.
- Bewerkstelligen dat in andere wijken ook hondenspeelweiden worden aangelegd; in platform besproken

Als afsluiting van een pilot willen we u vragen om een enquête in te vullen. U kunt deze vinden via de link:  https://www.survio.com/survey/d/I1O1U3E1B3G3M3N8G

De resultaten gaan we met de gemeente bespreken.

Wij danken u voor het invullen van de enquête.

Het bestuur van de Wijkbelangenvereniging “de Hofsteden”

Verslag gesprek tussen delegatie bestuur en wethouder over de resultaten enquête rotondes en zichtlijnen rotonde

Op donderdag 23 augustus j.l heeft een delegatie van het bestuur van wbv de Hofsteden een gesprek gehad met wethouder Wekema en de verkeersdeskundige van de gemeente. De gespreksonderwerpen waren de reacties die bij de wbv binnen zijn gekomen over de rotondes en het door ons bestuurslid aangekaarte probleem over het zichtveld bij de rotonde Kastelenlaan/Roderweg.

De gemeente onderkent het probleem dat het zicht zowel voor voorrang verkrijgende fietsers als voorrang verlenende automobilisten op of nabij de rotonde Kastelenlaan/Roderweg niet voldoet aan de daarvoor gelden richtlijnen.

Om het zicht te verbeteren heeft de gemeente voorgesteld om te onderzoeken of op korte termijn de zijkanten van de fietsenstalling kunnen worden verwijderd of aangepast. Tevens wordt de uitvoerbaarheid onderzocht of er een lus in de Kastelenlaan voor de rotonde aangebracht kan worden. Zodra deze lus wordt bereden licht er een waarschuwingsbord op dat de automobilist attendeert  op fietsers die van beide kanten de weg kunnen oversteken en daaraan voorrang verleend moet worden.

Qbuzz heeft de gemeente laten weten voornemens te zijn om op lijn 4 elektrische bussen te laten rijden. Hiervoor dient de halterplaats aan de Kastelenlaan ingrijpend aangepast te worden. De wijze waarop de halterplaats en de Kastelenlaan hiervoor aangepast moeten worden, moet nog onderzocht worden.

Het is de gemeente bekend, dat het zicht op de naderende fietsen nog sterker belemmerd wordt als er op de startplaats van de bushalte 2 (twee) bussen achter elkaar opgeteld staan om van stroom te worden voorzien. Met de huidige opstelling zal dat niet lukken en zal de opstellingsplaats voor 2 bussen ingrijpende gevolgen hebben voor een onbelemmerde zichtlijn. Wel is duidelijk dat de uitstaphalte aan de Kastelenlaan op de hoogte van de Doornakker dan komt te vervallen.

Uitvoering zal op z’n vroegst eind 2019 begin 2020 zijn.

Het beleid ‘Noordenveld op fietse’ wordt begin 2019 door de gemeente geëvalueerd. Daarin wordt ook de voorrangssituatie van de Weidenbloemenweg meegenomen evenals het fietspad van de Weidenbloemenweg dat de Roderweg kruist. Algemeen uitgangspunt is dat de fietser voorrang heeft. Alleen is het niet overal wenselijk. Financieel is het niet mogelijk om alle rotonden in onze gemeente gelijktijdig zodanig te wijzigen dat de fietser voorrang heeft. Hier wordt wel aan gewerkt.

De gemeente zal de reacties uit de enquête en de e-mails die wij over de rotonden hebben ontvangen betrekken bij de evaluatie.

Op de instaphaltes van de bushalte in onze wijk liggen erg veel peuken. Tijdens dit gesprek hebben wij hierop gewezen en gevraagd of er zogenaamde ‘peukenzuilen’ geplaatst kunnen worden. De wethouder vond dit een goede optie en bekijkt welke mogelijkheden er zijn om dergelijke zuilen te plaatsen.