Wijknieuws

GEMEENTE GAAT AAN DE SLAG OM GEVALLEN BLAD OP TE RUIMEN


Vanaf eind oktober gaan we weer de dorpen en wijken door om het blad van de voetpaden en het gras te verwijderen. We gaan 2 keer door alle dorpen en wijken om al het blad op te ruimen. We kunnen vooraf helaas niet precies aangeven wanneer we bij u in de straat zijn. 

Bladverzamelplaatsen  
U kunt het blad dat u zelf verzamelt in de groene GFT container doen of bij de bladverzamelplaatsen neerleggen die op verschillende plaatsen in de dorpen en wijken staan. Deze bladverzamelplaatsen halen we regelmatig leeg. 

Hoopjes bladeren nemen we mee 
U kunt uw blad ook op hopen (max 1 m3) aan de kant van de straat laten liggen. Deze bladeren worden meegenomen in 1 van de opruimrondes. Dus niet tijdens het leeghalen van de bladverzamelplaatsen!  

Leg de hopen op voldoende afstand van obstakels als bomen, paaltjes, lichtmasten et cetera. 

Laat uw blad tussen de beplanting liggen 
Bladeren die zijn gevallen tussen de beplantingen is goed voor de tuin. De gevallen bladeren werken voor de planten als een beschermende deken tegen de vorst, is goed voor het bodemleven, zorgt voor minder onkruid en vermindert uitdroging van de bodem. Bovendien zorgt het voor een schuilplaats voor zoogdieren als de egel. 

Gooi geen blad in de sloten 
Helaas wordt ook veel blad in de sloten gegooid. Dit zorgt voor belemmering van de doorstroming en verstopping van duikers. Dit kan uiteindelijk leiden tot wateroverlast.          

Begrip en medewerking 
Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, vragen wij u om uw auto tijdelijke te verplaatsen wanneer u hoort of ziet dat wij in uw straat aan het werk zijn. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden enige hinder kunnen veroorzaken, maar rekenen op uw begrip en medewerking.  

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen via 088 - 050 88 86. 

Zie ook: Bladruimen in Noordenveld - YouTube

In onze wijk is een schouw gehouden. Onderstaand de resultaten:

Algemeen:

  Waar: Vraag:  
1. Fietspad tussen Rotonde Maatlanden en Slotlaan NZ en ZZ Kan dit eenrichtingsverkeer worden?  ... vraagt dit na
2.  Kastelenlaan De electriciteitskast zou worden gewrapt door Qbuzz. Dit is nog niet gebeurd.  ... vraagt het na. Is inmiddels zwart.
3. Diverse locaties Verzoek aan gemeente om als er een hondenpoeppaaltje kapot is en op de grond ligt om deze mee te nemen. ... vraagt maaiers dit te doen. Wijkbelangenvereniging is bezig met nieuwe paaltjes en tijdens de schouw kwam idee op om de overbodige kunststofpaaltjes die her en der langs de weg staan om te vormen tot hondenpoeppaaltjes. Afdeling beheer gaat een proefexemplaar maken. 
4.  Keien veldje achter Assumburg Toezegging ophogen keien ... heeft daar wel een idee voor, meerdere keien met sedumplantjes. Hij neemt contact hierover op met Henriëtte. 
5. Heerenveensetuin Wijkbelangenvereniging wil andere naam, kan dit zomaar ... vraagt het na. Ja, dit kan als het in goed overleg gaat met de omwonenden en ooit betrokkenen. 
6. Diverse locaties Auto's op groen aan het einde van werkdagen. Geen prioriteit en capaciteit bij handhaving. Binnenkort overleg intern gemeente over hoe met dit soort zaken om te gaan. 

Groen:

Nr. Waar: Vraag/klacht Oplossing/actie
1 Diverse locaties Maaien van het gras kan wel iets zorgvuldiger/netter. En na het maaien graag het groen rond bomen met kantjesmaaier doen.  Dit heeft deels te maken met de nattigheid van de grond (ondergrond klei/leem/zand laat slecht water door), ook deels met capaciteit. Inmiddels wordt achterstand wel deels weggewerkt. Rond bomen maaien wij niet meer ivm schade die hierdoor kan ontstaan. Door kleine bezetting lukt het niet om kort op het maaien de obstakels te doen. 
2 Overhangend groen Groenestein, Elswout, Roderweg, Entinge, Havezathenlaan, hoek havezathenlaan Dunninge, tuinen achterzijde woningen Hunnenborg. Groen hangt over weg en trottoir Dit staat op de lijst voor het winterwerk, wordt in het najaar opgepakt. Bij meldingen van hinder wordt het wel direct aangepakt. Hoek Havezathenlaan Dunninge (gemeente had dit perceel niet in beeld als zijnde van de gemeente, is inmiddels opgeschoren zodat het verkeer er goed langs kan). 
3 Hondenspeelweide Maaien kan beter ... gaat aan de slag met egaliseren terrein zodat het voor de maaier makkelijker is. Gaten worden door gebruikers opgevuld, hiervoor heeft de gemeente aarde gestort. 

Grijs:

Nr. Waar: Vraag/klacht Oplossing/actie
1 Tussen Westhove/ Schonauwen achter woningen Havezathenlaan. Verzakkingen Geen prioriteit, als bijv. riolering aangepakt moet worden in de wijk dan kan dit in het totaalproject meeliften. Dit gaat op korte termijn niet gebeuren. 
2 Speeltuintje Cloese Bankje ziet er slecht uit Bankje wordt opgeknapt
3 Voetpad Slotlaan achter woningen Rusthove Op een aantal plekken verzakkingen, losse tegels. Dit wordt hersteld
4 Hofstedenlaan Parkeerhavens aan de trottoirzijde zijn groen Borstelwagens zijn al wel langs geweest. Door vocht en warmte ideale groeiomstandigheden. Als er auto's staan kan de borstelwagen er niet bij. 
5 Dunninge Rijbaan loopt af naar trottoirzijde waardoor auto's niet strak langs trottoir kunnen parkeren en straat wordt versmald.  Voorlopig niet op lijst om aangepakt te worden, geen prioriteit en geen budget

Het bestuur van onze wijkbelangenvereniging De Hofsteden vergadert regelmatig over allerlei zaken aangaande onze wijk. Op deze site staan de verslagen van deze vergaderingen. 

Stel u hier op de hoogte van wat er in onze wijk speelt.

Wilt u reageren? Dat kan ook via info@dehofsteden.nl 

Beste allen, 

Zoals bekend heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen zich de laatste maanden gebogen over verschillende onderwerpen betreffende de schade-afhandeling vanwege bodembeweging in het Groningenveld en de gasopslag Norg. Wij hebben recent besluiten genomen over wijzigingen in de schadeafhandeling. Hier een korte weergave van de belangrijkste besluiten: 

Vaste vergoeding van €5.000 voor 200.000 adressen

Het IMG past de schadeafhandeling op onderdelen aan en komt met een vernieuwde aanpak. Op circa 200.000 adressen komt er de keuze voor een vaste vergoeding van €5.000. Het is bedoeld voor eenvoudige, kleine schades, ook in het noordelijk deel van de van de gemeente Noordenveld. Zo ontstaat er meer capaciteit voor afhandeling van complexere dossiers. 

Beoordelingsmethodiek geactualiseerd en verfijnd
Voor de huidige maatwerk aanpak met schade-opname en een advies over de schade door een onafhankelijke deskundige wordt de beoordelingsmethodiek geactualiseerd en verfijnd. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals omgaan met diepe bodemdaling, verergering van schade, mestkelders en zettingsschade. 

Diepe bodemdaling en – bodemstijging
Voor het gebied waarin enkel diepe bodemdaling en -bodemstijging plaatsvindt is het volgende besloten: 

    • Diepe bodemdaling die in het Groningenveld en bij de gasopslag Norg plaatsvindt, leidt niet direct tot schade aan gebouwen.
    • Wel kan het bij uitzondering indirect tot schade leiden. Voor schademeldingen die in het oorspronkelijke effectgebied liggen van diepe bodemdaling, gaan we de komende maanden bepalen of er sprake is van een dergelijke uitzonderingssituatie.
    • Als na dat onderzoek blijkt dat er geen indirecte en geen directe schade kan zijn ontstaan door diepe bodemdaling bij een woning, dan wordt de aanvraag tot schadevergoeding voor die woning afgewezen. Het wettelijk bewijsvermoeden is er immers niet meer van toepassing en schade door mijnbouw is uitgesloten.

Inwoners in de gemeente Noordenveld waarvan de schadeafhandeling is stilgelegd, ontvangen de komende dagen een brief waarin zij geïnformeerd worden over de verdere afhandeling van hun schademelding. 

Meer informatie over de genomen besluiten vindt je ook op onze website www.schadedoormijnbouw.nl.

Hartelijke groet,
Stefan Wesselink
Stakeholdermanager 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle
T 06 27 909 771

www.schadedoormijnbouw.nl

Even voorstellen: Ronald Uilenberg, onze nieuwe voorzitter van wijkbelangenvereniging de Hofsteden.  

Geachte leden, wijkbewoners en andere geïnteresseerden,  

Graag stel ik mij aan jullie voor als nieuwe voorzitter van de wijkbelangenvereniging de Hofsteden. Ik ben Ronald Uilenberg en ben 41 jaar geleden geboren aan de Vrijheidslaan in Roden. Je kunt dus zeggen dat ik een echte Rôner ben. In 2000 ben ik verhuisd naar de Doom in onze mooie wijk en woon daar nu alweer bijna 21 jaar met veel plezier.  

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de stichting Petje af Noordenveld als locatie-manager en coach. Bij Petje af hebben we de overtuiging, dat de plek van je wieg niet doorslaggevend mag zijn voor de kansen die je in je verdere leven krijgt. Daarom bieden wij kinderen, in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar, de kans hun wereld te vergroten met een uitdagend, talentgericht en beroepsgeoriënteerd programma.  

Vanaf jonge leeftijd heb ik altijd de behoefte gevoelt om mijn steentje bij te dragen aan onze samenleving en ben dan ook al vroeg begonnen met het verrichten van vrijwilligerswerk. Tegenwoordig ben ik, naast de nieuwe voorzitter van uw wijkvereniging, ook bestuurslid en medeorganisator van de Spelweek Noordenveld, cinema- en theatermedewerker bij de Winsinghhof én enorm betrokken bij het jeugd en jongerenwerk binnen onze gemeente.  

Zo’n twee maanden geleden ben ik benaderd door bestuurslid Alex van Wijngaarden met de vraag of ik misschien interesse had om het bestuur te komen versterken. De vereniging was al geruime tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter, echter had de juiste kandidaat zich nog niet gemeld. Na een aantal oriënterende gesprekken met het bestuur én de gedachte dat ik nu ook in mijn eigen wijk een steentje kan bijdragen, heb ik met trots de functie van voorzitter geaccepteerd.  

Ik bedank mijn collega bestuursleden voor het in mij gestelde vertrouwen en kijk uit naar een prettige en vruchtbare samenwerking.  

Hartelijke groeten, 

Ronald Uilenberg.