Wijknieuws

Inning contributies.

Per 16 februari a.s. wordt de contributie over 2015 voor het lidmaatschap van de vereniging geïncasseerd. De contributie bedraagt € 5,00 per jaar.  Wegens problemen ten gevolge van aangescherpte incassoregels kon de contributie helaas niet eerder geïncasseerd worden. Wij bieden u daar onze excuses voor aan. In de loop van dit jaar zal de contributie 2016 van uw rekening worden afgeschreven.

Bent u wel lid van de vereniging maar heeft u tot nu toe nog geen machtiging voor automatische incasso verstrekt? Wilt u dan zo vriendelijk zijn de contributie zelf over te maken op onze rekening NL41 RABO 0138 2192 73.

Om de contributiebetalingen soepel te laten verlopen zouden wij het zeer op prijs stellen dat elk lid ons een machtiging verstrekt tot automatische incasso. U kunt dan niet meer vergeten te betalen en u steunt de vereniging enorm. Als u eerst nog wat informatie wilt hebben stuur dan gerust een mailtje naar: info@dehofsteden.nl Andere contactgegevens vindt u elders op deze site. U krijgt daar direct een goed beeld van de activiteiten van onze vereniging. Het bestuur rekent op uw steun. Een sterke vereniging maken we met elkaar!!

Op deze site kunt u zich aanmelden als lid. Bent u al lid maar heeft u ons nog niet gemachtigd, dan kunt u dat alsnog doen.
Volg voor het aanmelden en/of de machtiging de volgende link.

Het bestuur.

Wij zijn blij dat wij ons bestuur hebben kunnen uitbreiden: Rob Boomsma gaat met ons de bestuurstaken van onze Wijkbelangenvereniging uitvoeren.

En voor uw agenda: op 15 maart houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Nieuw-Roden. Reserveer deze avond in uw agenda en komt allen.

 

Hondenspeelweide

Op initiatief van enkele wijkbewoners zijn wij begin dit jaar gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid voor het tot stand brengen van een hondenspeelweide.

Uit onderzoek is gebleken dat hondenbezitters dit een leuk idee vinden en daarom is besloten tot het aanleggen van zo’n weide in onze wijk.

De weide zoals wij die willen aanleggen ligt tussen de tuinen van de bewoners van de Hunenborg en de Kastelenlaan in de bocht met de Hofstedenlaan.

Tussen de rij lindebomen worden veel honden uitgelaten en daarom leek ons dit een goede locatie voor zo’n weide. 

Met name voor de bewoners van de Hunenborg die met hun tuin grenzen aan het voetpad organiseren wij een inloopavond. Op dinsdag 27 oktober a.s. is vanaf 19:30 tot 21:00 uur de mogelijkheid om de tekening van de plaats van de weide te bekijken en informatie te krijgen over de weide. De avond wordt gehouden in CBS De Hoeksteen aan de Slangenborg. 

Wilt u meer weten over deze weide dan bent u welkom op deze inloopavond.

Geachte mevrouw, mijnheer.

Het is gebruikelijk dat de wijkbelangenvereniging wordt geïnformeerd voor uitvoering van werkzaamheden in de wijk.

De uit te voeren werkzaamheden betreffen het vervangen van de riolering onder het fietspad tussen de Stinsenweg en de Kastelenlaan. Daarbij wordt de asfaltverharding verwijderd. Na het vervangen van de riolering is het de bedoeling dat er een betonverharding wordt terug gebracht.

De werkzaamheden wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase betreft het gedeelte tussen de Stinsenweg en De Doom. Hierbij wordt het fietspad en het voetpad volledig afgesloten. Ter plaatse van de rioleringswerkzaamheden wordt een halve wegafzetting geplaatst ten behoeve van het draaien van de kraan.

Daarnaast is de Havezathenlaan en de bushalte bij de Havezathenlaan afgesloten. De tweede fase betreft het gedeelte tussen De Doom en de Kastelenlaan. Hierbij wordt het fietspad en het voetpad volledig afgesloten. Ter plaatse van de rioleringswerkzaamheden wordt een halve wegafzetting geplaatst ten behoeve van het draaien van de kraan.

Daarnaast is De Doom afgesloten. De bushalte bij de Kastelenlaan blijft gehandhaafd.

Op dit moment heeft de uitvoering vertraging opgelopen door ligging van kabels en leidingen, hoge grondwaterstand en een slechte grondslag. Daarvoor heeft de aannemer een andere werkwijze moeten kiezen. Komende maandag 21 september worden de werkzaamheden hervat. Daarbij is het nog afwachten hoe het project verder verloopt in verband met de slechte omstandigheden.

De opleverdatum stond gepland op begin november.

Gemeente Noordenveld - afdeling Realisatie en Beheer.

Betreft: aankondiging Dag van de Mantelzorg

Roden,  1 september 2015

 

Geachte heer, mevrouw,

Elk jaar worden landelijk verschillende activiteiten georganiseerd voor de Dag van de Mantelzorg. Ook in Noordenveldheeft het Contactpunt Mantelzorg een programma opgesteld  om mensen, die langdurig zorgen voor iemand uit hun naaste omgeving, eens in het zonnetje te zetten. Dit jaar is er een bijzonder programma omdat het de 10e Dag van de Mantelzorg is, die in Noordenveld wordt georganiseerd!

Op dinsdag 10 november is een gezellig en informatief programma georganiseerd bij Fletcher hotel Langewold, Ceintuurbaan Noord 1 in Roden.

Wilt u deze bijeenkomst onder de aandacht van uw leden te brengen?

Programma:

09.30 – 10.00 uur       inloop en ontvangst

10.00 uur                    opening door wethouder Gerrit Alssema     

10.00 – 12.30 uur       informatiemarkt

12.30 – 13.30 uur       lunch

13.30 – 15.00 uur       optreden Theo Driessen

15.00 – 15.30 uur       afsluiting met een hapje en een drankje

 

Alle mantelzorgers zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Graag vóór 2 november aanmelden.

Rozenactie.

Het is niet voor alle mantelzorgers mogelijk om deze bijeenkomst te bezoeken. Wij bezoeken de bij ons bekende mantelzorgers, die niet in staat zijn naar de Dag van de Mantelzorg te komen, thuis en bezorgen een roos.

Als u mantelzorgers kent, die in aanmerking komen voor een attentie wilt u dan naam en adres aan ons doorgeven?

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met WiN (Welzijn in Noordenveld), Schoolstraat 50, 9301 KC Roden tel. 050 –  317 65 00. Zie ook www.mantelzorgnoordenveld.nl

Alvast onze hartelijke dank.

 

Met vriendelijke groet,

namens het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld,

Jannie Houwing

janniehouwing@welzijninnoordenveld.nl