Wijknieuws

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 13 maart 2018 houden wij de algemene ledenvergadering. Alle inwoners van onze wijk zijn welkom op deze vergadering. Bent u geen lid dan bent u toch welkom!

Behalve onze agenda willen wij op deze avond specifiek aandacht besteden aan overlast. Overlast van……………..wij horen het graag van u! 

Behalve overlast in het algemeen willen we de aanwezigheid van hangjongeren rond OBS Het Valkhof bespreken. Bent u een omwonende en vindt u het niet prettig dat buiten schooltijd jongeren rond de school ‘hangen’ dan horen wij dat graag van u. Ook wil de school u het ontwerp van de reconstructie van het schoolplein tonen. Nu nog heel veel tegels maar straks (als de plannen doorgaan) heel veel groen! Om het parkeren in de straat tijdens de begin- en eindtijden van de school tegen te gaan wil de school maatregelen nemen. Deze worden ook gepresenteerd.

Wilt u hierover meepraten of u laten inlichten over de plannen rond het Valkhof dan  kan dat. We beginnen om 19:30 uur met een algemeen gedeelte en vanaf 20:30 uur willen we het over de overlast in de wijk gaan hebben. Na in het algemeen over overlast te praten gaan we door met de plannen rond Het Valkhof. De vergadering wordt gehouden in OBS Het Valkhof. We vinden het prettig als u ons laat weten dat u komt. Dat kan via info@dehofsteden.nl

Opschoondag

Op zaterdag 24 maart a.s. doet onze wijkbelangenvereniging mee aan de nationale Opschoondag. We verzamelen om 10:00 uur in CBS De Hoeksteen waar we beginnen met een kop koffie/thee. Iedereen die mee doet is uitgenodigd om na afloop mee te gaan voor een gemeenschappelijke lunch in “Onder de Linden”. De lunch wordt u aangeboden door de gemeente.  De lunch is om 12:30 uur.

Helpt u mee om de wijk op deze zaterdag netjes te maken? Geef u op via info@dehofsteden.nl

Versterking bestuur

Wij zijn op zoek naar versterking in ons bestuur. Wij vergaderen in gemoedelijke sfeer bij de bestuursleden thuis. Mede door het vertrek van onze voorzitter zitten wij dringend verlegen om bestuursleden. Wilt u meer informatie over het bestuur? U kunt mailen naar info@dehofsteden.nl

 

Per direct treedt Bert Akker af als voorzitter van de wijkbelangenvereniging. Bert moet zeer binnenkort een zware studie voor zijn werk volgen en is bang dat hij hierdoor niet meer voldoende tijd aan zijn voorzitterschap kan besteden. Hij blijft gelukkig nog tot de zomervakantie bestuurslid zodat wij tijdig een vervanger kunnen zoeken.

Bert is al vanaf het begin voorzitter van de wijkbelangenvereniging. Onder zijn bezielende en humorvolle leiding heeft het bestuur veel activiteiten ontplooid. Denkt u aan de hondenpoeppaaltjes, de hondenpoepzakjes en dispenser, het beschilderen van de electriciteitskasten, het upgraden van speelvelden. Bert was actief bij al deze projecten.

De bestuursvergaderingen waren nooit vervelend en verliepen in goede sfeer. Bert geeft aan dat deze beslissing hem zwaar valt. Ook als bestuur betreuren wij het afscheid van Bert. Gelukkig maakt hij op dit moment nog deel uit van het bestuur maar naar buiten toe fungeert hij niet meer als voorzitter.

Mocht u na het lezen van dit bericht aan de mogelijkheid denken om ons bestuur te versterken, dan horen wij dat graag. Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter c.q. bestuurslid.

U kunt mailen naar info@dehofsteden.nl   Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Het bestuur van wbv. de Hofsteden:

Bert Akker (tot de zomer 2018)

Bert Neven

Ad Bruin

Henriëtte Johannes

Beknopte weergave van de bijeenkomst van omwonenden en gebruikers hondenspeelweide en het bestuur van wbv. de Hofsteden gehouden op dinsdag 31 oktober om 19:30 uur in CHS. De Hoeksteen.

Aanwezig: omwonenden en gebruikers hondenspeelweide

Voorzitter: Theo van der Veen

Bestuur wbv de Hofsteden: Ad Bruin, Bert Neven, Bert Akker en Henriëtte Johannes

De voorzitter vraagt iedereen zich voor te stellen en te vertellen over de ervaringen met de hondenspeelweide.

Enkele aanwonenden van de weide geven aan overlast van de weide te hebben. De overlast wordt veroorzaakt door:

 • blaffende honden (eigenaren grijpen niet in)
 • roepende c.q. hard pratende hondenbezitters (honden worden getraind, aangemoedigd)
 • Openingstijden worden niet gehandhaafd
 • jongen kinderen met honden

Begrijpen dat vanuit het sociale aspect gezien de weide een groot succes is maar voor een deel van de omwonenden een niet geslaagd project is. Andere aanwonenden delen mee zeer tevreden met de weide te zijn en geen overlast te ervaren.  De gebruikers zijn tevreden over de weide maar ervaren wel dat kuilen die gegraven worden door de honden niet dicht gegooid worden. Regelmatig er geen honden zijn en het dan niet zo leuk is. Het veld te klein is.

De gebruikers begrijpen dat het blaffen en roepen van de hondenbezitters tot overlast voor de aanwonenden kan zijn. Vinden dit heel vervelend.

Oplossingen die bedacht worden zijn:

 • Aanpassing openingstijden
 • Instellen leeftijdsgrens voor gebruik hondenspeelweide
 • slot op het hek
 • Verplaatsen van het veld
 • Omdat veel gebruikers niet in onze wijk wonen stimuleren dat in andere wijken ook een hondenspeelweide wordt gerealiseerd waardoor de druk op dit veld afneemt.
 • Vergroten van de weide
 • Geen speeltjes toestaan
 • Blaffende honden (langdurig) niet welkom zijn

Opmerkingen die gemaakt zijn:

 • Het gaat om een pilot met als uitgangspunt dat er geen overlast mag zijn. Die is er nu wel dus is de pilot niet geslaagd en zou de hondenspeelweide moeten verdwijnen.
 • Er twee type hondenspeelweiden zijn te weten: een weide die in een woonwijk ligt en waaraan strengere regels verbonden zijn en een weide die buiten een woonwijk ligt die minder regels kent. Waar gaat de gemeente voor?
 • Ontwikkelingen rond de weide gecommuniceerd moeten worden met de gebruikers c.q. omwonenden.

Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat:

 • de grond van de gemeente is
 • de gemeente de pilot ondersteunt
 • het onderhoud in het begin slecht was maar nu verbeterd is
 • dat de overlast niet door iedereen ervaren wordt en dat door aanpassingen wellicht de overlast gereduceerd kan worden c.q. weggenomen kan worden.
 • Erkent dat de communicatie over het begrip  ‘overlast’ niet correct geweest is.
 • Alvorens definitief een beslissing over de weide te nemen eerst aanvullende  maatregelen wil nemen om de ervaren overlast te reduceren
 • Met de gemeente de resultaten van de enquête en deze avond worden besproken

Conclusies:

 • De korte termijn wordt er een nieuw bord geplaatst:  met nieuwe openingstijden;  09:00 – 18:00 uur. Deze openingstijden gelden zowel zomers als ’s winters; de leeftijdsgrens.
 • Slot op het hek (indien realiseerbaar)
 • Het bestuur gaat met de gemeente de resultaten van de enquête bespreken en nemen de punten die vanavond naar voren zijn gekomen mee.
 • vraagt in het overleg in het Platform van de wijkbelangenverenigingen in Roden of andere wbv’s ook een hondenspeelweide willen aanleggen.
 • Na een jaar opnieuw evalueren.

Aan alle geinteresseerden in de hondenspeelweide,

Op woensdag 31 oktober vindt een bijeenkomst plaats in CBS de Hoeksteen om met u in gesprek te gaan over uw ervaringen met de hondenspeelweide. De bijeenkomst begint om 19:30 uur. Belangstellenden zijn welkom. Graag aanmelden via info@dehofsteden.nl.

De resultaten van de enquete vindt u hieronder.

Het bestuur van Wijkbelangenvereniging 'De Hofsteden'.


Op 16 juni 2016 is de hondenspeelweide in gebruik genomen. Wij hebben u gevraagd naar uw ervaringen: bent u er blij mee? Of ervaart u juist overlast?

18 personen hebben de online enquête ingevuld (die reacties zijn als eerste in vet gegeven).  8 omwonenden hebben de enquete ingevuld (die reacties zijn als tweede gegeven, onderstreept).

Maakt u gebruik van de hondenspeelweide?

 • Ja 13   1
 • Nee (ga dan door naar vraag 3) 5  7

1. Hoe vaak maakt u gebruik van de hondenspeelweide?

 • Dagelijks 5
 • Wekelijks 4
 • Maandelijks 3
 • Zelden 0
 • Anders, namelijk: 2x geweest; om een beeld te krijgen

 2. Wat vindt u van de locatie van de speelweide?

 • Goed 15  1
 • Kan beter, namelijk: 3, hoort niet in een woonwijk (2x) ;     7, niet te dicht bij de woningen.

 3. Ervaart u overlast op de speelweide?

 • Ja, want   2, nog meer hondepoep (2x) en 1x meer lawaai; 7, geblaf en hard praten door hondenbezitters; gebruik weide buiten openingstijden
 • Nee  16  1

 4. In welke wijk bent u woonachtig?

 • De Hofsteden 6  8
 • De Vijfde Verloting 5
 • Anders, namelijk : Centrum / basisschool De marke  Zudden industrieterrein haarveld’, Oudgenoegstraat Roderveld; Hullen wijknieuw RodenMiddenveld

Ervaringen met de speelweide

5. Vindt u de speelweide netjes?

 1. Ja, 16   5
 2. Nee, want hondepoep (1x) ; onverzorgd; entourage en afwerking past niet in een woonwijk

6. Wordt de speelweide goed onderhouden?

 1. Ja 15   5
 2. Nee, want  3 1x diepe kuilen erg gevaarlijk  2, wordt niet onderhouden; langs de afrastering staat het onkruid hoog

7. Ervaart u een toename van het gebruik van de hondenspeelweide?

 • Ja 7  4
 • Nee 2  2
 • Geen idee 9  2

8. Ervaart u overlast van de speelweide?

 • Ja, waarover ervaart u overlast? 2 lawaai en hondenpoep 7 geblaf en geluidsoverlast
 • Nee, ga door naar vraag 11   16  1

9. Heeft u suggesties om de overlast te verminderen?

2x verplaatsen  verplaatsen; beperken openingstijden; tijdslot; gebruikers duidelijk maken dat omwonenden last ervaren; verwijderen banken, alleen voor bewoners Hofsteden; geen speelplaats.; kinderen onder de 12 jaar alleen met begeleiding

10. Bent u bereid te helpen bij het onderhouden van de speelweide?

 • Ja 7
 • Nee, want 8    10

Hoe tevreden bent u met de hondenspeelweide? Wilt u dit met een cijfer aangeven? 1 slecht en 10 zeer goed 

1----------2---------3---------4---------5----------6---------7----------8--------9-------10

2                                      1                                      3            5          3         4
3                        1          1          1             1                                      1          

 

11. Verbetersuggesties zijn altijd welkom? Heeft u nog ideeën? Laat het ons weten!

Zou mooi zijn als poep buiten de speelweide wordt opgeruimd door eigenaar, BV op groen bij bushalte. Veel reizigers stappen door het gras.  Stalen hekwerk; Groter maken. Er kan nog een stuk aan de achterzijde worden gebruikt. Meer zelfwerkzaamheid door de gebruikers. Er staat teveel onkruid op de boomwallen. Als een hond kuilen graaft zou de eigenaar ook de kuilen weer dicht moeten maken, dit voorkomt blessures door bv in de kuil te stappen.


Wenst u contact over deze enquête, stuur ons een mail op info@dehofsteden.nl Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Geachte gebruiker hondenspeelweide,

In september willen wij met u in gesprek over de hondenspeelweide. Voor het voortbestaan van de weide is het van groot belang dat we met u in gesprek gaan. Wilt u ons mailen zodat wij u rechtstreeks uitnodigen of deze website regelmatig raadplegen voor de datum en tijd en locatie waarop dit gesprek plaatsvindt?

Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u deze via mail stellen: info@dehofsteden.nl.  In verband met de vakantie kan een antwoord wat langer op zich laten wachten.

Met vriendelijke groet, 

Bestuur wbv de Hofsteden