Akte van oprichting

Op 21 september 2007 passeerde de akte van oprichting van Wijkbelangenvereniging de Hofsteden bij notaris Wilts&Holland. De wijkbelangenvereniging was een feit. De Hofsteden was na de Vijfde Verloting de tweede wijk met een officiële wijkbelangenvereniging. De vereniging heeft ten doel het bevorderen en stimuleren van sociale contacten in- en het verbeteren van het sociale klimaat en de woonomgeving, alsmede de behartiging van de belangen van de wijk en haar inwoners. Vervolgens werd er een convenant getekend door de burgemeester en de voorzitter van het bestuur van de vereniging. In het convenant staat hoe gemeente en vereniging met elkaar om dienen te gaan.

De 1e nieuwsbrief werd rondgebracht en flyers met de vraag of men lid wilde worden van de wijkbelangenvereniging.

Werkgroepen

Na de oprichting werden er verschillende werkgroepen opgericht; de werkgroep “jeugd en kind”, de werkgroep “verkeer en veiligheid” en de werkgroep “beheer openbare ruimte”. De werkgroep “verkeer en veiligheid” heeft zich onder andere bezig gehouden met de 30 km zone in de wijk. Met uitzondering van de Statenlaan en de Hofstedenlaan zijn alle straten 30 km straten. De werkgroep “beheer openbare ruimte” heeft zich gebogen over de staat van onderhoud van de Heerenveense tuin. De tuin is opgeknapt, er zijn netkastjes geplaats, er is een bult zand aangebracht waar kunnen spelen en er is een speelvoorziening gerealiseerd. De werkgroep “jeugd en kind” had te maken met overlast van jongeren op het Binnenhof en bij het Valkhof. In overleg met politie, Welzijn in Noordenveld en gemeente is geprobeerd overlast terug te dringen.

2009

De grootste ergernis van de wijkbewoners was (en is) de hondenpoep op straat en op speelplekken. Daarom heeft de wijkbelangenvereniging op eigen initiatief en eigen kosten hondenpoeppaaltjes geplaatst. Deze zijn met name op speelweiden geplaatst.  De 1e paal werd door de toenmalige wethouder Keizer in de grond geslagen.

2010

Werkgroep Verkeer en Veiligheid hield zich bezig met de 30 km zone in onze wijk. Er waren veel klachten over te hard rijdende auto’s. In overleg met de gemeente mogen in alle straten max. 30 km per uur gereden worden. Uitzondering zijn de Slotlaan en de Hofstedenlaan.

Werkgroep Groen hield zich bezig met een plan voor de Heerenveense tuin. De tuin was aangelegd met het idee om de natuur zijn gang te laten gaan. Maar het stenen muurtje langs de tuin brokkelde af. De tuin verwilderde en bood een desolate aanblik. In overleg met de gemeente is er gesnoeid en worden de losse stenen van het muurtje verwijderd.

2011

Werkgroep Jeugd en kind had te maken met hangjongeren op het Binnenhof en bij het Valkhof. Hierover is overleg gevoerd tussen Stichting WiN, de politie en het bestuur van de wbv.

2012

Op ons verzoek heeft de gemeente een fietsenrek geplaatst bij de bushalte aan de Hofstedenlaan (n.a.v. een verzoek van een wijkbewoner).

Wij zijn betrokken geweest bij een gesprek tussen bewoners Hunenborg en gemeente i.v.m. het kappen van bomen en de aanleg van een fietspad. De wbv is pas in een laat stadium bij deze zaak betrokken.

In 2012 werd het project van de 30 km zone in onze wijk afgerond.

We zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het speelbeleidsplan van de gemeente.  Vervolgens is een enquete gehouden onder onze wijkbewoners die jonge kinderen hadden met de vraag aan welke speelvoorzieningen er behoefte was. Kleine speelweides zijn of verdwenen of opgeknapt. Op de grotere speelweiden (Binnenhof en Landfort) zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst voor o.a. de wat oudere kinderen.  Na de realisatie van de nieuwe speeltoestellen is een spelletjes dag gehouden op het Binnenhof voor kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar oud.  Als sluitstuk van de upgrading van de speelweiden is bij de Heerenveense tuin een grote bult aangelegd. Deze bult mogen de kinderen gebruiken om vanaf te fietsen en met sneeuw met de slee naar beneden te glijden. Direct het eerste jaar kon er vanaf gesleed worden. 

2013

Doordat het project van de 30 km zone en de Heerenveense tuin waren afgerond zijn de werkgroepen opgeheven. Vanaf 2013 zijn we meer projectmatig gaan werken.

In overleg met het bestuur heeft de gemeente dispensers van hondenpoepzakjes en bakken geplaatst. Dit betreft een pilot van de gemeente.

2014

Betrokken geweest bij de HOV plannen van de gemeente . En betrokken geweest bij de gesprekken over her nummering van woningen aan de Hofstedenlaan.

2015

Geen bijzondere activiteiten. Eerste contacten over een te realiseren hondenspeelweide

2016

Wij zijn in gesprek met gemeente geweest over het weghalen van fietspaaltjes op fietspaden.

De gemeente is in 2016 begonnen met het weghalen van de fietspaaltjes op fietspaden. Dit had tot gevolg dat het fietspad dat tussen de Kastelenlaan en de Slangenborg gebruikt werd door sluipverkeer. Ook in de winter werden de paaltjes weggehaald en dat heeft vaak tot klachten van omwonenden geleid. Op ons verzoek heeft de gemeente te paaltjes teruggeplaatst.

Voorts waren er veel klachten over het onderhoud van het openbare groen. Naar aanleiding van de vele klachten en de inspraakbijdrage vanuit het Platform bij de gemeente is de bezuiniging op het groen niet verder doorgevoerd. Inmiddels is het onderhoud op een aanvaardbaar niveau.

Project Omzien naar elkaar van start zowel op het Binnenhof als de Weldam en soepinstuif CBS de Hoeksteen.

De wbv zou graag wat willen doen voor wijkbewoners die zich eenzaam voelen. Wij weten niet hoe we dit moeten aanpakken. Wel is in 2016 besloten om aan de Weldam een koffieochtend op het grasveld te houden. Dit was een groot succes. Ook de bewoners van het Binnenhof  hebben gezamenlijk een borreluurtje gehouden. Door het succes is een soepinstuif in CBS de Hoeksteen gehouden voor alle inwoners van de wijk. 30 Wijkbewoners hebben hieraan deelgenomen.  Helaas hebben deze activiteiten nog geen vervolg gekregen.

De hondenspeelweide is in 2016 gerealiseerd. Op verzoek van 2 wijkbewoners en ondersteund door handtekeningen van buurtbewoners zijn we in 2015 gestart met de realisatie van een hondenspeelweide. Met medewerking van vele partijen is aan de Kastelenlaan een Hondenspeelweide gemaakt. Deze is op 16 juni 2016 door burgemeester Klaas Smid geopend.

Buurtpreventieapp ging van start in onze wijk. 1 Inwoner in onze wijk heeft de coördinatie van de buurtpreventieapp op zich genomen. Alle wijkbewoners kunnen zich voor de app aanmelden. Hierop kunnen zaken gemeld worden die met onze veiligheid te maken hebben.

2017

Beschilderen electriciteitskasten.  Het bestuur heeft het idee geopperd om de grijze electriciteitskasten in onze wijk op te fleuren. Hiertoe is een prijsvraag voor een ontwerp in groep 7 van CBS de Hoeksteen uitgezet. Twee ontwerpen zijn uitgekozen en op de kasten geschilderd. Andere twee kasten zijn ontworpen door schilders. De kasten zijn erg mooi geworden!

Omdat de hondenspeelweide een pilot is heeft er in het najaar van 2017 een evaluatie van de hondenspeelweide plaatsgevonden. Hiertoe konden gebruikers en omwonenden een enquête invullen. Naar aanleiding  van de resultaten heeft in CBS De Hoeksteen een gesprek met de omwonenden en gebruikers plaatsgevonden. Op deze avond zijn aanvullende maatregelen afgesproken om overlast te beperken. Een onafhankelijke voorzitter heeft de avond geleid.

2018

Naar aanleiding van klachten over de rotondes is er een enquête gehouden.  Met name de rotonde Kastenlaan/ Roderweg met direct daarna de Weidebloemweg wordt als onveilig ervaren door fietsers en automobilisten. De resultaten zijn met de gemeente besproken. De gemeente heeft laten weten dat de Kastelenlaan aangepast gaat worden en dan bekeken wordt of er maatregelen getroffen kunnen worden. Wij zijn nog in overleg met de gemeente hierover.

N.a.v. klachten over halterende bussen Kastelenlaan is contact gezocht met Qbuzz. Resultaat (mede i.v.m. klacht aanwonende) dat er een bordje geplaatst is dat de motor uit moet als de bus langer dan 3 minuten stilstaat.

Ook is opnieuw een enquête uitgezet over de hondenspeelweide. De resultaten zijn aan de gemeente verstrekt. Wij hebben om een gesprek met de gemeente gevraagd omdat de gemeente moet besluiten de hondenspeelweide te handhaven of niet. Wij wachten nog op een uitnodiging van de gemeente voor dit gesprek. 

Jaarlijkse activiteiten

Schouw

Elk jaar wordt er een schouw gehouden in onze wijk. Samen met de gemeente, Welzijn in Noordenveld, Woonborg, de wijkagent en een vertegenwoordiging van ons bestuur wordt er vooral gekeken naar groenonderhoud, straatmeubilair, bebording, bestrating en speelvoorzieningen in de wijk. Zaken die tijdens de schouw naar voren komen worden zo spoedig mogelijk opgelost.

Platform.

Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijkbelangenverenigingen in Roden en dorpsbelangen Nieuw-Roden. In het platform komen onderwerpen aan de orde zoals het onderhoud van het groen, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), het hondenbeleid, de opschoondag, de WhatsApp-groepen en de schouwen. Elk jaar vindt er ook een overleg plaatst tussen college en platform om gezamenlijke onderwerpen te bespreken.

Opschoondag.

De Landelijke Opschoondag is een schoonmaakactie waar Nederlanders samen met de buren hun wijk schoonmaken. Ook de Hofsteden doet mee aan deze actie. Bewoners die meehelpen verzamelen in de Hoeksteen. In groepen gaan we door de wijk. De gemeente zorgt voor grijpers, handschoenen, vuilniszakken en vuilcontainers. Naast de Hofsteden doen ook andere wijken in Roden mee. Als afsluiting biedt de gemeente een lunch aan.

Incidenteel worden informatiebijeenkomsten bezocht. 

Sinds 2014 heeft de wijkbelangenvereniging een twitter en facebookaccount.