Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van wbv. De Hofsteden. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 18 maart 2014 om 19:30 uur aan de Schoolstraat in Roden. 

Op de agenda staan de volgende agendapunten:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag vergadering 12 februari 2014
 4. Verslag alg. ledenvergadering van 25 februari 2014
 5. Mededelingen en ingekomen stukken
 6. Terugkoppeling bijeenkomsten/platform
 7. Stand van zaken project trafo’s en schoonmaakactie
 8. Overige acties in de wijk
 9. Website
 10. Rondvraag
 11. Sluiting