Kort verslag vergadering algemeen bestuur wbv. De Hofsteden gehouden op dinsdag 17 maart 2015 aan de Weldam. 

Aanwezig: Bert Akker (voorzitter), Bert Neven (penningmeester), Jan Dijkstra, Jan Donkelaar (WiN) en Henriëtte Johannes (secretaris). 

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet ons welkom.

2. Vaststellen agenda

Aan de agenda wordt onder punt 2a. het voorgenomen vertrek van onze voorzitter toegevoegd.

2a. Voorgenomen vertrek voorzitter

      Bert deelt mee dat hij het tijd vindt om afscheid van de wijkbelangenvereniging te nemen en zich in te zetten binnen een ander bestuur. Hij heeft het nog steeds naar zijn zin bij ons maar doet dit omdat hij weer eens wat anders wil. Overigens is het nog niet zeker dat hij toetreedt tot een ander bestuur. Hij blijft voorzitter tot de zomervakantie.

Wij delen Bert mee dat wij het betreuren dat hij ons bestuur verlaat maar respecteren zijn keuze.

Rob Boomsma heeft te kennen gegeven ons bestuur te willen versterken dus  Henriëtte zal hem mededelen dat hij welkom is als bestuurslid.

3. Vaststellen verslag AB vergadering van 17 februari 2015

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. het verslag deelt Henriëtte mee dat zij in concept een brief voor de gemeente geschreven heeft over het niet gerealiseerde fietspad achter de huizen aan de Hunenborg. Deze hebben de bestuursleden vanmiddag via de e-mail ontvangen. Een enkele aanpassing wordt aangebracht en Bert A. verstuurt de brief deze week aan de gemeente.

Henriëtte heeft met Woonborg gebeld of het wenselijk is als de wijkbelangenverenging aandacht besteed aan de terugkeer van de bewoners die hun huizen aan de Doom hebben moeten verlaten i.v.m. de brand die daar heeft gewoed. Volgens Woonborg was dit niet nodig. De gemeente en Woonborg hebben voldoende aandacht aan deze bewoners besteed. De meeste bewoners zijn inmiddels teruggekeerd in hun huis

4. Ingekomen stukken

Via de e-mail heeft de SGPN (St.Gehandicapten) hun diensten aangeboden. Dit houdt in dat zij graag betrokken willen worden bij projecten in onze wijk maar ons ook van advies willen dienen aangaande zaken die betrekking kunnen hebben op gehandicapten. Wij zullen de stichting uitnodigingen voor de ‘voor’ schouw . Deze zal half april plaatsvinden.

Van de gemeente is de uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een inloopbijeenkomst over Noordenveld in Balans. Deze bijeenkomst vindt plaats op 30 maart a.s. om 19:00 uur in het gemeentehuis. Jan Dijkstra en Jan Donkelaar zullen deze bijeenkomst bezoeken.

5. Terugblik Algemene Ledenvergadering

Alle bestuursleden hebben de vergadering positief ervaren. Helaas waren er niet veel wijkbewoners maar die er waren hadden een goede inbreng. Er is veel publicatie over onze vergadering in De Krant verschenen. Het bestuur is met name niet erg gelukkig met het artikel over onze vergadering. Bert A. neemt dit met De Krant op.

De punten die naar voren gebracht zijn door de aanwezigen worden meegenomen bij de schouw.

Als reactie op de brief bij de uitnodiging omtrent het lidmaatschap hebben ongeveer 45 wijkbewoners een machtiging afgegeven voor het innen van de contributie.

6. Stand van zaken projecten

Electriciteitskasten

Bert A. heeft CBS de Hoeksteen benaderd voor het aanleveren van een ontwerp van de kinderen voor het beschilderen van 1 kast. De Hoeksteen werkt hier graag aan mee.

OBS het Valkhof beraadt zich nog op dit idee.

De beschildering van de electriciteitskast aan het begin van de Doom (vanaf de Roderweg) kan ontworpen worden door de leerlingen van De Hoeksteen.

In het midden van de Havezathenlaan is een kast die beschilderd kan worden. Onderzocht wordt of dit een kast van Enexis is.

De gehandicapte wijkbewoner die ook een kast wil beschilderen woont aan de Westhoven. Daar is een kast die ook beschilderd kan worden. De teken- en schilderclub zal gevraagd worden naar een eenvoudig ontwerp. Het ontwerp zal op de kast aangebracht moeten worden en deze gehandicapte wijkbewoner kan het ontwerp inkleuren.

Nationale opschoondag

Het draaiboek dat we eerder bij een schoonmaakactie hebben gebruikt wordt naar de bestuursleden gemaild. De actie begint om 10:00 uur en eindigt om

14:00 uur. Er hebben zich 5 wijkbewoners gemeld om ons te helpen. Naast deze 5 doet het voltallige bestuur aan de actie mee. Van de gemeente ontvangen wij het materiaal. Vrijdag wordt dit afgeleverd hij de school.

De wijk wordt in vlakken verdeeld zodat niet iedereen in het zelfde gebied aan het schoonmaken is. 

Hondenspeelveld

Van het Oranje Fonds is een afwijzing ontvangen op het verzoek om een bijdrage. Het onbegrip bij de bestuursleden over deze afwijzing is groot. Bert A. belt het Oranje Fonds om uitleg.   

Jan Dijkstra en Alie Nijdam zijn naar de Esborg geweest. De Esborg ziet mogelijkheden om mee te werken maar dit moet nog verder besproken worden. Van de Noordenveldse Uitdaging is niets meer vernomen nadat  Jan Dijkstra de maten van het veld heeft doorgegeven.  Volgende week belt hij  mevr. Haseloop hoe de stand van zaken is.

De gemeente heeft laten weten dat er vier bewoners van de Hunenborg tegen de aanleg van het speelveld op deze locatie zijn. Wij wachten af wat dit voor het project inhoudt.

7. Platform

Namens het platform is een brief naar de gemeente gestuurd over het HOV.

Ook het platform had de brief van de SGPN ontvangen.

In een andere gemeente heeft men positieve ervaring met een zogenaamde wifipaal. In de omgeving van deze paal kunnen jongeren samenkomen en gebruik maken van wifi. Dit schijnt een groot succes te zijn. Misschien iets voor onze wijk? Op dit moment is er overlast van jongeren bij het Binnenhof, Nijlandspark, Albert Heijn en het Valkhof.

Het platform wil ook weten wat er met de open plekken in Roden wordt gedaan. Als er geen bouwactiviteiten gaan plaatsvinden zouden deze stukken grond netjes met groen aangekleed moeten worden.

8. Rob Boomsma wordt uitgenodigd voor onze volgende bestuursvergadering

Hij heeft Henriëtte ingelicht over een app om daarmee losse stoeptegels ect. door te geven aan de gemeente. De bestuursleden gaan de app uitproberen.

Stichting WiN ondersteunt mensen die hun tuin niet goed hebben kunnen onderhouden door eenmalig de tuin weer netjes te maken. Daarna moeten de bewoners de tuin zelf weer onderhouden.

9. Sluiting

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.