Kort verslag vergadering algemeen bestuur Wbv. De Hofsteden die gehouden is op dinsdag 14 januari 2014 om 19:30 uur aan de Weldam te Roden.

Aanwezig: Jan Dijkstra, Bert Neven (penningmeester), Wieger Vonk (webmaster, gast) en Henriëtte Johannes (secretaris).

Afwezig: Jan Donkelaar en Bert Akker (voorziter)

Punt 1         Opening

De vergadering wordt geopend en Wieger krijgt de gelegenheid om uitleg te geven over zijn voorstel om als wbv op facebook te gaan. Wieger legt uit dat met facebook er meer wijkbewoners actief benaderd kunnen worden en dat de wijkbewoners ook makkelijker naar ons kunnen reageren. Via facebook kan men op de hoogte gesteld worden als er nieuwe informatie op de site staat.

Wij juichen dit initiatief toe. Wieger zal een facebookaccount maken en ook beheren. Wij zullen als bestuurslid kunnen reageren op vragen etc. die gesteld worden. Hij zal op facebook ook het twitteraccount van de wbv. vermelden. Wieger probeert voor de algemene ledenvergadering dit account actief te hebben. Wij kunnen in de uitnodiging voor deze ALV melding van dit account maken. Hierna verlaat Wieger de vergadering.

Punt 2         Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

Punt 3         Vaststellen verslag

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. het verslag vraag Bert hoe het staat met het openbaar vervoer. Uitgelegd wordt dat er namens het platform een brief naar de gemeente gestuurd is. Henriëtte zal deze brief mailen naar de bestuursleden.  Bert deelt mee dat er ongerustheid is bij bewoners aan de Roderweg die dicht bij het kruispunt met de Kastelenlaan wonen. Daar lopen landmeters rond die druk aan het opmeten zijn. Waarvoor? Krijgen deze mensen straks een rotonde voor de deur?

Waarom weet de wbv hier niets van af? Het is goed als dit meegenomen wordt in het gesprek met de wethouder.

Punt 4         Mededelingen en ingekomen stukken

Bert deelt mee dat hij bericht heeft gekregen van de Rabobank dat hij voor het upgraden van de automatische incasso € 175,00 moet betalen. Hij vindt dit teveel en gaat via internetbankieren de contributie innen.

Bert Akker heeft een mail van de gemeente ontvangen omtrent de huisnummering aan de Havezathenlaan. Gevraag is of wij samen met de bewoners en de gemeente in gesprek willen gaan over deze kwestie. Wij gaan akkoord om met de gemeente in gesprek te gaan.

Jan wordt gevraagd om voor de algemene ledenvergadering een kort verslag te maken over het platform. Het laatste verslag van de vergadering van het platform zal hij rondsturen.

Punt 5         Terugkoppeling bijeenkomsten waaronder Buurkracht

Jan deelt mee dat hij naar een bijeenkomst is geweest van de Politie. Samen met Bert A. zit hij in een projectgroep om over en weer ervaringen uit te wisselen. Het verslag zal hij de bestuursleden mailen.

Henriëtte verteld over de bijeenkomst van Buurkracht. Buurkracht wil bewoners van straten, wijken etc. enthousiast maken om over te gaan tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Buurkracht ondersteunt een initiatief en faciliteert dit. De bestuursleden melden dat andere energie leveraars scans van huizen maken om mensen attent te maken op energiebesparende maatregelen. We zullen buurkracht vermelden op onze site.

Punt 6         Algemene ledenvergadering

De ALV wordt op dinsdag 25 februari gehouden. Henriëtte zal Jan Donkelaar vragen om de zaal in Nieuw-Roden te reserveren. Wij zullen vragen om de tafels in carré opstelling te plaatsen.

Tevens zal het OV bureau gevraagd worden om een toelichting te geven op de plannen die er zijn voor Roden. Voor veel wijkbewoners zal dit wellicht interessant zijn. Henriëtte neemt contact op met het OV bureau.

Punt 7         Ideeën voor acties in de wijk

Met WiN (Jannie Houwing) wordt contact opgenomen om te vragen hoe wij dit het beste kunnen aanpakken. Bert N. gaat dit doen.

Punt 8         Schoonmaakactie in de wijk

De schoonmaakactie wordt op zaterdag 17 mei gehouden. We zullen tijdens de algemene ledenvergadering hiervan melding maken.

Punt 9         Overleg gemeente/wijkbelangenvereniging/Statenlaan

Jan legt uit dat er aan de achterzijde van de Statenlaan een hek geplaatst is waardoor het voetpad is afgesloten. Tijdens de schouw is duidelijk gemaakt dat dit niet zou gebeuren. Wij als wbv en de vereniging van eigenaren Statenlaan zijn van het afsluiten niet op de hoogte gesteld. Waarom het voetpad is afgesloten is onduidelijk. Op wie zijn initiatief is dit gebeurd? Dit punt wordt meegenomen in het gesprek met de wethouder.

Punt 10       Rondvraag

Henriëtte deelt mee in het buitenland electriciteitskasten gezien te hebben die beschilderd waren. Zij doet het voorstel om dit ook in onze wijk te doen. De kasten zijn altijd grijs en vaak groen uitgeslagen. Bert oppert om de wijkbewoners om ideeën te vragen. Naast beschilderen kunnen er ook andere creatieve manieren zijn om iets met zo’n kast te doen. Henriëtte zal bij de gemeente vragen van wie die kasten zijn.

Van de gemeente is een mail ontvangen over het adopteren van rotondes. In onze wijk liggen 2 rotondes. Via facebook zullen wij mensen vragen of onze wijk zelf een rotonde zal adopteren.

Daarnaast zal Henriëtte contact opnemen met de Esborg of zij onze activiteiten kunnen c.q. willen ondersteunen. Bijv. door het onderhoud van een rotonde of het beschilderen etc. van elektriciteitskasten.