Kort verslag vergadering algemeen bestuur Wbv De Hofsteden die gehouden is op woensdag 12 februari om 20:00 uur aan de Weldam te Roden.

Aanwezig: Bert Akker (voorzitter),  Bert Neven (penningmeester) en Henriëtte Johannes (secretaris)

Afwezig: Jan Dijkstra en Jan Donkelaar

Punt 1         Opening

De voorzitter opent de vergadering.

 

Punt 2         Vaststellen agenda

Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd

 

Punt 3         Vaststellen verslag

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

-      Het facebook- en twitteraccount zijn in werking. Omdat alleen de secretaris berichten kan plaatsen is het handig als deze eventuele mededelingen aangeleverd krijgt. Het is handiger als ook de voorzitter berichten kan plaatsen

-      T.a.v. de landmeters die waargenomen zijn nabij de kruising Kastelenlaan/Roderwe;  Bert heeft navraag gedaan tijdens het gesprek met wethouder Keizer en Gert van Rossum. Beiden weten hier niets van af.

-      T.a.v. het hek achter de huizen van de Statenlaan; daarover worden wij door de gemeente nog ingelicht.

-      De secretaris deelt mee dat vanuit het OV bureau is toegezegd een presentatie te houden tijdens onze algemene ledenvergadering

 

Punt 4                  Mededelingen en ingekomen stukken

-      Brief van de gemeente m.b.t. het GVVP. Jan Dijkstra zou de enquête invullen en naar de bijeenkomst gaan. Helaas is deze bijeenkomst niet doorgegaan. Hierover stond niets op de site van de gemeente.

-      Brief van WiN inzake repaire café. Leuk initiatief maar wij hebben onze reserves. Het gevaar dat de plaatselijke middenstand hiervan te lijden heeft is aanwezig. De secretaris stuurt de overige bestuursleden de brief toe.

 

Punt 5         Terugkoppeling bijeenkomsten/platform

Bert Akker heeft een gesprek gehad met wethouder Keizer en Gert van Rossum. Hij heeft uitgelegd en voorbeelden gegeven dat de communicatie tussen de gemeente en de wbv niet altijd goed verloopt. De wbv is van mening dat met name uitnodigingen te laat bij ons binnenkomen. Bert pleit voor een structureel overleg met Gert van Rossum. Hij zal hierover contact opnemen met Gert.

Als de gemeente de communicatie wil verbeteren dan hier intern aandacht besteed worden.

 

Bert Akker en Henriëtte zijn naar het overleg geweest van de gemeente samen met de bewoners van de Havezathenlaan die om her/vernummering van het huizenblok hebben gevraagd en de omwonenden van dit huizenblok. Dit was een goed overleg. Er zijn drie alternatieven naar voren gekomen om de problemen rond de huisnummering op te lossen. Met name het alternatief om het betreffende blok van even nummers te voorzien kreeg veel bijval. De gemeente gaat deze alternatieve op haalbaarheid onderzoeken en koppelt dit terug.

 

Bert Akker, Jan Dijkstra en Jan Donkelaar zijn aanwezig geweest in het gesprek met wethouder Huisman, vertegenwoordigers van het OV bureau, Mark Smit en overige leden van het platform wbv. Roden.

Eerst is de communicatie over de plannen voor 2015 aan de orde geweest. De gemeente is van mening voldoende gecommuniceerd te hebben maar het platform denkt daar anders over. Het OV bureau heeft hun plan voor de nieuwe route in 2015 toegelicht. Voor het OV bureau bestaat er maar 1 plan en dat is vanaf Nieuw- Roden in rechte lijn naar het centrum van Roden en voor het gemeentehuis langs richting Peize. De bus rijdt dan niet meer door onze wijk.

Bert en Jan hebben een dubbel gevoel aan deze bijeenkomst overgehouden.

 

Punt 6         Algemene ledenvergadering

Bert Neven heeft het concept jaarverslag doorgelezen en wijst op enkele zaken die aangepast moeten worden. We bespreken met hem het financiële verslag.  Bert Akker wil bij onze leden langs die de contributie nog niet betaald hebben.

Zowel het jaarverslag als het financiële liggen ter inzage tijdens de ALV. Ook worden deze verslagen op de website geplaatst.

We laten 900 stuks drukken. Het college, de gemeenteraad, Gert van Rossum, andere wbv’s in Roden en de pers worden uitgenodigd om bij onze vergadering aanwezig te zijn.

Volgende week moeten de uitnodigingen in de wijk rondgebracht worden.

 

Punt 7         Ideeën voor acties in de wijk

Vorige keer hebben we het al over het beschilderen van de elektriciteitskasten in onze wijk gehad. Henriëtte heeft een positieve mail hierover van Enexis ontvangen. Wij moeten een foto’s en nummers doorgeven van de kasten die wij willen beschilderen. Voordat we met het schilderen beginnen willen we een schoonmaakactie in de wijk houden en dan met name in de omgeving van de betreffende te beschilderen kast en de kasten zelf. Voor het ontwerpen van de beschildering willen we met de basisscholen in overleg om dit via een prijsvraag voor de schooljeugd te doen. Het ontwerp moeten we voorleggen aan Enexis. Op onze algemene ledenvergadering willen we hierover al wat vertellen. Henriëtte probeert nog voor deze ALV e.e.a. op papier te zetten.

Punt 8         Rondvraag

Henriëtte mailt de foto’s van de wateroverlast achter/in de tuinen van de huizen aan de Weldam. Het voetpad is zodanig gelegd dat het water in de tuinen loopt.  Ook via de mail aan Jan Dijkstra de punten voor de wijkschouw doorgeven. Via social media hiervan de wijkbewoners op de hoogte stellen dat zij punten voor de wijkschouw aan ons kunnen doorgeven.