Kort verslag vergadering algemeen bestuur van de wijkbelangenvereniging De Hofsteden. Deze vergadering is gehouden op dinsdag 6 november 2012 om 20:00 uur in het dorpshuis van Nieuw-Roden.

 Aanwezig: Bert Neven(penningmeester; plv. voorzitter),Annette Croeze,Jan Dijkstra,Jan Donkelaar,  en Henriëtte Johannes(secretaris)

 Afwezig:Bert Akker(voorzitter).

 Punt 1 Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij deelt mee datBert Akkerdoor ziekte verhinderd is.

 Punt 2 Vaststellen agenda

Aan de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld..

 Punt 3 Verslag a.b vergadering 9 oktober 2012

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

N.a.v. de notulen deeltJan Dijkstramee dat hij verhinderd was om bij het gesprek aanwezig te zijn van de gemeente met bewoners van de Hunenborg over de aanleg van een fietspad. Aan Bert A. zal gevraagd worden of hij aanwezig is geweest.

T.a.v. het groenonderhoud wordt opgemerkt dat Novatec geen arbeiduren toeschrijft aan specifieke groenstroken/gebieden.

Wieger Vonk heeft zich bereid verklaard de stukken van onze vereniging op de site te plaatsen. Hij heeft de eerste stukken er al opgezet.

Morgen worden de doelen op het Binnenhof geplaatst. Van een adequate levering is in dit geval geen sprake. Nu staan er tijdelijke doelen waar al druk gebruik van wordt gemaakt.

 Punt 4 Mededelingen en ingekomen stukken

-          Uitnodiging voor het bijwonen van  een bijeenkomst van Ja-cultuur.Jan Donkelaargeeft uitleg.Jan Dijkstrazal deze bijeenkomst bijwonen.

-          Uitnodiging voor het bijwonen van een bijeenkomst over het WMO, Annette zal deze bijeenkomst bijwonen.

-          Brief van de Vereniging Eigenaren Statenlaan m.b.t. overlast door jongeren. De brief is aan ons geschreven omdat de gemeente niet gereageerd heeft op de klacht.Jan Dijkstraneemt met Gerk en de briefschrijfster contact op.

 Punt 5 Nieuwsbrief

De tekst blijft ongewijzigd maar het lettertype moet Verdana zijn en de kop moet overeenkomstig de eerder verzonden nieuwsbrieven zodat we 1 stijl aanhouden.

Voor het verspreiden van de nieuwsbrief mailt Bert N. de lijst voor vrijdag naar de bestuursleden.

 Punt 6 Vergaderschema

Annette geeft aan dat het voor haar lastig is op de dinsdag te vergaderen maar past zich aan. Het schema wordt ongewijzigd vastgesteld. De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 12 februari 2013.

Punt 7 Terugkoppeling werkgroepen

Er zijn geen activiteiten te melden van de werkgroepen. Via de e-mail is het bestuur al op de hoogte gesteld van de perikelen rond de doelen aan het Binnenhof.

De schouw is goed verlopen. Via het formulier zijn we al op de hoogte gesteld van de resultaten. T.a.v. de tegels/voetpaden wordt nog medegedeeld dat struikeltegels worden vervangen maar de trottoirs niet eerder dan dat de glasvezelkabels zijn aangelegd.

Punt 8 Rondvraag

Op de website staat Annemarie nog vermeld als bestuurslid en Annette ontbreekt. Wieger wordt gevraagd dit aan te passen. Annette zal een stukje over haarzelf schrijven voor de site.

De kaart van onze wijk met daarop de plaatsen waar honden niet zouden moeten poepen wordt aan de gemeente verstrekt.

Om nieuwe bestuursleden te werven verspreiden we gelijktijdig met de nieuwsbrief een flyer. Er wordt gevraagd naar een nieuw bestuurslid en mensen die willen meehelpen bij bepaalde projecten/klussen.

Op de agenda van de volgende vergadering wordt het verslag van het Platform opgenomen.