Verslag jaarvergadering 2018

Kort verslag algemene ledenvergadering wbv. de Hofsteden gehouden op dinsdag 13 maart 2018 in het Valkhof aan de Schonauwen in Roden.

Aanwezig namens het bestuur: Bert Akker (voorzitter), Bert Neven (penningmeester), Ad Bruin en Henriëtte Johannes (secretaris)

Overige aanwezigen: Coby en Jan Dijkstra, Nienke Osinga, Gert van Rossum (gemeente Noordenveld), Mischell van Dam, J. traa, D. Traa, W. Hagenaar, Jaap Bosma, Lutske Bosma, Ineke Bruin, Georg Cornello, Lieuwe Strikwerda, Lianne Hamringa, Greetje Sijtsema, Rika Alles, Geesje Kruims, Jetty Woldendorp-Klein, John Bolt, G. H. Oosterhof, Arjan en Tine v.d. Leur.

Namens het Valkhof Armein Sikkenga

Afwezig met kennisgeving: Jan Donkelaar (WiN) Jan Drent en Jan Louwes gemeente Noordenveld

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Hij geeft een toelichting op de agenda. Daarna stelt hij het bestuur voor en legt uit waarom Jos Doedens niet meer vertegenwoordigd is in het bestuur.

  1. Verslag Algemene ledenvergadering van 21 maart 2017

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld

  1. Jaarverslag 2017 wijkbelangenvereniging

De voorzitter geeft een toelichting op de activiteiten rondom de Hondenspeelweide. N.a.v de opmerkingen over de schouw wordt gevraagd of in de route de hofjes en brandgangen meegenomen worden. Tot op heden niet maar bij de volgende schouw zullen de hofjes en brandgangen meegenomen worden voor zover deze bij de bestuursleden bekend zijn. Tijdens de schouw zou aandacht geschonken moeten worden aan hoge tuinafscheidingen.

Vorige jaar hebben wij meegewerkt aan de nationale opschoondag. Ook dit jaar doen we op 24 maart hieraan mee. De aanwezigen kunnen zich nog opgeven!

  1. Financieel verslag 2017

De penningmeester geeft een toelichting op het verslag. Omdat hij zonder kosten maar 1x per jaar de contributie kan innen vindt de contributie-inning begin van het volgend jaar plaats. Over 2017 is nog niet alle contributie geïnd. Veel leden vergeten de contributie over te maken.

  1. Afscheid Bert Akker als voorzitter van de wijkbelangenvereniging

De penningmeester spreekt Bert toe. Bert is vanaf het begin van de oprichting van de wbv. voorzitter van het bestuur geweest. Het bestuur is erg actief geweest en dat komt door de goede samenwerking binnen het bestuur. Als dank overhandigt hij hem een VVV bon en ontvangt Bert een fles wijn.

Bert legt uit waarom hij stopt als voorzitter. Hij moet voor zijn werk een studie volgen waardoor hij onvoldoende tijd overhoudt om het voorzitterschap goed uit te oefenen. En na 10 jaar wordt het tijd om plaats te maken voor een opvolger.

Nienke zijn vrouw ontvangt een bos bloemen.

  1. Overlast in de wijk

De voorzitter merkt op dat het bekend is dat meerdere groepen jongeren voor overlast in de wijk zorgen. En als op 1 plek de overlast verdwijnt dan begint het vaak op een andere plek.

Een bewoonster van de Hofstedenlaan ervaart veel overlast van jongeren. Ze heeft de jongeren meerder keren aangesproken maar krijgt een grote mond terug. Ze staan soms in haar tuin en met het gezicht tegen haar raam. Ervaart dit als zeer onaangenaam. Ondanks melding(en) bij de Politie heeft ze niet de indruk dat die hier veel aan doet. De jongeren staan vaak op de uitkijk en zodra ze de Politie zien gaan ze er vandoor.

Andere aanwezigen melden dat er drie raddraaiers zijn en de rest meelopers. De verkeerden worden meestal aangesproken. Als de jongeren gevraagd worden waarom ze dit ongewenste gedrag vertonen laten ze weten dan er niets voor ze te beleven valt in Roden. De overlast in de vakanties is het grootst.

Op het Binnenhof is overlast geweest van jongeren. De jongere kinderen die er spelen worden belemmerd en voelde zich angstig bij de oudere jongeren. Overleg tussen de wijkagent, de jongeren c.q. de ouders en jongerenwerker zou op zijn plaats zijn.

Armein deelt mee dat ook het Valkhof overlast heeft van jongeren. Dat uit zich in vandalisme en afval.

Gert van Rossum deelt mee dat niet getolereerd moet worden dat jongeren bij de mevrouw in de tuin komen en tekeer tegen haar gaan. Hij legt uit dat overlast niet mag maar de jongeren mogen wel “hangen”. Er zijn diverse plekken in de gemeente waar jongeren voor overlast zorgen. Hij roept de aanwezigen op om bij overlast zeker de politie te bellen. Hoe vaker gebeld wordt des te eerder er werk van gemaakt wordt. Hij laat weten dat door capaciteitsgebrek bij de Politie prioriteiten gesteld moeten worden. Als er vaak gebeld wordt in verband met overlast dan kan dit wellicht aanleiding zijn om maatregelen te treffen binnen de organisatie van de Politie.

Hij doet een dringend beroep op de aanwezigen om bij overlast dit te melden bij de Wbv., de Politie en de Jongerenwerker van WiN (zie betreffende sites)

Een aanwezige betreurt dat er niemand vanuit WiN en de Politie aanwezig is.

De voorzitter deelt mee dat we de resultaten gaan bespreken met WiN en de Politie.

Een aanwezige meldt dat hij overlast ervaart van fijnstof dat uitgestoten wordt door auto’s maar in het bijzonder door de halterende bussen aan de Kastelenlaan. Hij vraagt of het bestuur hem wil ondersteunen bij zijn verzoek aan Qbuzz om een bordje bij deze halterplek te hangen waarop staat vermeld dat als de bus er langer dan 3 minuten staat de motor uit moet. Soms staan er gedurende langere tijd bussen met draaiende motor. Ook zou bij deze halte een peukenbak moeten komen. Nu ligt het daar bezaaid met peuken.

Wij ondersteunen zijn verzoek richting Qbuzz en Gert v. Rossum geeft dit door aan de verkeerskundige van de gemeente.

  1. Ontwikkelingen rond OBS Het Valkhof

Aanwezigen melden dat er drugs gedeald wordt in de omgeving van Het Valkhof. Dit is bij de Politie bekend.

Gemeld wordt dat de nooddeur van de gymzaal vaak openstaat en soms de deur van de brandtrap van Het Valkhof. Omwonenden doen deze weer dicht. Zou niet moeten!

Er lopen ’s avonds laat zeer jonge kinderen rond de school. Waarom worden de ouders niet benaderd dat hun kind rondzwerft? Een aanwezige deelt mee een ouder gewezen te hebben dat het kind nog zo laat op straat rondhangt en daardoor voor overlast zorgt. De ouder had daar geen moeite mee want het kind zorgde dan thuis in elk geval niet voor overlast.

Het Valkhof deelt de meldingen over overlast. Kan daar zelf niet veel aan doen. Doet regelmatig aangifte bij de Politie.

Gert v. Rossum deelt mee dat bestuurlijk veel aandacht is voor overlast. Men probeert in beeld te krijgen waar er overlast is en wie dat veroorzaakt. Van een groep is dit al bekend. Hij gaat in het bestuurlijk overleg de voorbeelden die genoemd zijn door Armein over Het Valkhof bespreken.

Hierna presenteert Armein de plannen van Het Valkhof voor het schoolplein. Het plein is nu nog grotendeels van steen maar dat gaat helemaal op de schop (als de plannen kunnen doorgaan).  Heel veel groen met uitdagende speelvoorzieningen en educatieve elementen. Om het plein komt een hek waardoor jongeren niet meer met de fiets of scooter op het plein kunnen. De buurtkinderen moeten wel op het plein kunnen spelen.

Om de overlast van de ouders die met de auto de kinderen naar school te brengen te beperken is de school bezig met maatregelen. Gedacht wordt aan een gele zone tijdens het brengen en halen van de kinderen. De aanwonenden worden betrokken bij de plannen. Overigens spreekt de school de betrokken ouders aan op hun gedrag. Gevraagd wordt of er voor een veilige looproute gezorgd kan worden vanaf de parkeerplaats (zijkant) naar de ingang van de school. Armein laat weten dat dit wordt onderzocht

8       Rondvraag

-  Jongeren zouden gevraagd moeten worden waar zij behoefte aan hebben zodat er van overlast geen sprake meer is.

- bij het gymlokaal vaak troep ligt. Dit geldt overigens ook voor de binnenkant van het gymlokaal.

- Kinderen die bij de buitenschoolse opvang zijn worden bang van de jongeren die op het schoolplein spelen.

- Op onze website geen gegevens staan van de beheerder van de buurtapp.

- De bushalte aan de Hofstedenlaan nabij CBS de Hoeksteen is opgeheven maar deze wordt nog onderhouden en het digitale bord staat er nog steeds. Daarom is het voor (sommige) passagiers onduidelijk dat de halte vervallen is (staat niet bij de halte dat deze vervallen is).  Wij zullen Qbuzz vragen om maatregelen.

9       Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng en Armein voor de gastvrijheid.