Notulen bestuursvergadering 29-01-2020

Kort verslag vergadering algemeen bestuur gehouden op dinsdag 29 januari 2020 aan de Weldam 16 te Roden.

Aanwezig: Alex van Wijngaarden, Ad Bruin, Bert Neven (penningmeester) en Henriëtte Johannes (secretaris)
Gast vanaf 20:00 uur: Gerjan Dragt

Afwezig: Jan Donkelaar (WiN) 

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag van 29 oktober 2019
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
  a.v. het verslag zegt Henriette toe na te zoeken of de aanvrager voor het verplaatsen van het voetpad aan de Hofsteden bericht heeft gehad dat wij zijn verzoek niet ondersteunen.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  -Verzoek van de gemeente om mee te doen aan de nationale opschoondag.
  - Klacht over parkeren auto op het gras in de bocht Westhove/Statenlaan. Nadat de 1e melding bij de Politie geen effect heeft gehad is dit nogmaals gemeld. Nu wel reactie gehad en gaat de Politie met betrokkene in gesprek. Overigens heeft de melder zelf ook met de bestuurder gesproken en uitgelegd waarom de auto daar niet zou moeten staan maar deze blijft de auto op dezelfde plek parkeren.
 4. Terugkoppeling Platform
  Geen van de bestuursleden heeft de vergadering van het Platform bijgewoond.
 5. Resultaten monitoring peukenzuil
  Alex deelt mee dat bij de bushalte nabij rotonde Hofstedenlaan bijna geen peuk meer op de grond ligt. Bij de bushalte bij Ad voor de deur waar geen peukenzuil staat liggen nog wel peuken op de grond.
 6. Verzoek om verplaatsing speeltuin en reactie van de gemeente.
  Dhr. Dragt stelt zich voor en deelt mee het verzoek tot verplaatsing gedaan te hebben. Omdat de gemeente wel mee wil werken aan het verplaatsen van de speelweide maar voor de hele wijk eerst wil monitoren of de overige speelweiden nog op de juiste plek liggen is participatie van de wijkbewoners nodig. We besluiten de gemeente om adressen te vragen van gezinnen waar kinderen in de leeftijd van 0-8 jaar wonen. Aan de hand van die adressen weten we of de speelplekken nog op de juist plaats liggen. De speelweiden Binnenhof en Landfort blijven buiten beschouwing omdat deze speelplekken ook bedoeld zijn voor de oudere jeugd.

      Nadat we de adressen hebben gaan we een enquête maken voor alle gezinnen waar de kinderen van de doelgroep wonen, bij gastoudergezinnen (voor zo ver bij ons bekend) en omwonenden van de huidige speelplekken.  Dhr. Dragt blijft hierbij betrokken.

 1. Brieven waar we van de gemeente geen reactie op gekregen hebben
  Inmiddels zijn op enkele brieven reactie gekomen. Dat we geen reactie op onze brief rond de enquête hondenspeelweide hebben gehad blijft ons verbazen maar we ondernemen nu geen actie richting de gemeente.

      Wel gaan we de gemeente vragen om de tijden die op het bord bij de hondenspeelweide is geplaatst opnieuw op het bord te plaatsen. (Iemand heeft de tijden er vanaf gepeuterd.)

 1. Voorbereiding ALV
  Op dinsdag 17 maar a.s. zullen wij onze ALV houden. Dhr. Maat zal gevraagd worden opnieuw voorzitter te willen zijn. We besluiten om de ALV in OBS Het Valkhof te houden. Leonie van Roekel zal gevraagd worden om aanwezig te zijn en te vertellen over haar rol als gebiedsverbinder in onze wijk.

      In de uitnodiging zullen we de oproep doen voor deelname aan de opschoondag. We verzamelen bij CBS De Hoeksteen. Bert maakt het financiële verslag over 2019 en Henriëtte het jaarverslag.

 1. Vergaderschema 2020
  De concept vergaderdata wordt vastgesteld met de opmerking dat de voorgestelde datum van 12 mei gewijzigd wordt in 15 mei. We vergaderen die dag bij Ad in Egmond aan Zee. Op dinsdag 17 maart vindt de ALV plaats.
 2. Schouwdatum
  De schouw van onze wijk staat gepland op 12 juni a.s. Bert Neven zal Jan Dijkstra en Bert Akker vragen om namens de WBV hierbij aanwezig te zijn.
  OP dinsdagmiddag 19 mei om half 2 gaan Bert en Henriëtte de voorschouw lopend doen.
 3. Rondvraag
  - Voor de schouw: de Hunenborg is erg smal zeker als er auto’s geparkeerd staan. Dit geeft problemen in de bochten voor vrachtauto’s.
  - Onze website is gehackt. Omdat dit grote gevolgen heeft voor de e-mail van de WBV is de enige optie om een nieuwe site te laten maken. Bert gaat Tiemen Dekker vragen of hij voor ons een site wil maken.

 

 1. Sluiting