Notulen bestuursvergadering 22-12-2020

 Kort verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van wijkbelangenvereniging De Hofsteden. De vergadering is gehouden op 22december 2020 aan de Hofstedenlaan te Roden

Aanwezig: Bert Neven (penningmeester), Alex van Wijngaarden, Ad Bruin en Henriëtte Johannes (secretaris)
Afwezig: Jan Donkelaar

 1. Opening
  Alex opent als interim voorzitter de vergadering en heet ons welkom. Hij bedankt Bert voor de attentie die de bestuursleden mochten ontvangen voor onze werkzaamheden in het bestuur. Onze webmaster krijgt een banketstaaf als dank voor zijn inzet. Bert gaat hem deze brengen.
 2. Vaststellen verslag van 20 oktober 2020
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v het verslag deelt Bert mee dat hij geen tekst voor de website en facebook over Omzien in Coronatijd heeft aangeleverd omdat er in de media al veel aandacht voor dit onderwerp is.
  Alex gaat nog met de buurtapp aan de slag.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - Mail dhr. Dragt over bomenkap achter de Cloese. De mail is doorgestuurd naar de gemeente. Het antwoord van de gemeente is aan de heer Dragt toegezonden.
  - Ad meldt dat Jan Donkelaar hem heeft gebeld om van hem de stand van zaken te vernemen rond de AED’s. Ad zou nog een terugkoppeling ontvangen van de voorzitter van Hart Veilig en de wethouder over het bestuurlijk overleg dat heeft plaatsgevonden en waarin de uitgangspunten van het rapport over de AED’s is gebaseerd. Ad gaat zelf informeren wat er uit de overleggen naar voren is gekomen.
  Alex vraagt of er wat in Roden voor de jongeren tijdens oud en nieuw georganiseerd wordt. Alex zal in de buurtapp een bericht plaatsen dat bij onraad of overlast van jongeren dit gemeld kan worden in de app. Hij verwacht dat de jongeren uit verveling wellicht ongewenst gedrag gaan vertonen.
 4. Opschoondag 2021
  De vooraankondiging van de gemeente ontvangen over de opschoondag 2021. Deze wordt op zaterdag 20 maart gehouden. De lunch wordt niet georganiseerd (Corona) maar wij mogen de vrijwilligers een lunch aanbieden en de kosten declareren bij de gemeente.
  Wij besluiten om ons aan te melden.
 5. Website wbv de Hofsteden
  Om de website up to date te maken zullen de bestuursleden de site bekijken en aangeven welke informatie verouderd is of ontbreekt. Henriette gaat de agenda’s en verslagen doorsturen naar de webmaster om deze op onze site te plaatsen.
 1. Terugkoppeling Platform
  geen
 2. Omzien in Coronatijd
  geen (zie onder 2)
 3. Rondvraag
 • Henriette doet verslag van het zaaien van bloembollen bij de kruising met de N372 door de gemeente. Voor een betere biodiversiteit in onze wijk zou het leuk zijn om op grasstroken (bijv. Hofstedenlaan) bloembollen te zaaien. Henriette zal vragen of de gemeente hieraan wil meewerken en zo ja wanneer er gezaaid kan worden.
 • De dispenser aan de Doom is erg snel leeg. Bert heeft veel zakjes in de Heerenveense tuin gevonden. Hij heeft geconcludeerd dat de zakjes als ballon worden opgeblazen en kapot geknald.
 • De hoek Hofstedenlaan/Havezathenlaan ziet er weer netjes uit. Tijdens de voorschouw is melding gemaakt dat deze hoek verwilderd was. De gemeente wil de hoek ‘renoveren’ maar omdat er op dit moment geen budget is wordt de hoek meegenomen in het normale onderhoud.
 • Ad informeert of er nog gevraagd is naar de resultaten van het peukentellen. Henriette heeft hier niets van gehoord. Bij de bushalte voor het huis van Ad liggen erg veel peuken bij de afvalbak.
 1. Sluiting