Notulen bestuursvergadering 13-07-2021

Kort verslag vergadering algemeen bestuur wbv. De Hofsteden gehouden op dinsdag 13 juli 2021 om 19:30 aan de Dunninge
Aanwezig: Bert Neven (penningmeester), Alex van Wijngaarden,  Ad Bruin, Ronald Uilenberg (voorzitter) en Henriëtte Johannes (secretaris)
Afwezig: Jan Donkelaar (WiN)

 1. Opening
  De voorzitter heet allen welkom in het bijzonder Ad. Voordat de agenda wordt gevold geeft Ad toelichting op zijn besluit om uit het bestuur te treden. Zijn lidmaatschap van de wbv belemmert hem in zijn communicatie met de gemeente inzake de AED’s.
 2. Vaststellen agenda
  Ongewijzigd
 3. Vaststellen verslag van 8 jujni 2021
  Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
  a.v:
  - Jan en Bert zijnbij Jan Dijkstra geweest om hem te bedanken voor zijn inzet tijdens de schouw en hebben Jan een presentje overhandigd als dank.
 • Tim Veening heeft een reactie gekregen op zijn mail met suggesties voor de wbv.
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Henriette ondervindt problemen met de e-mail. Sinds gebleken is dat in onze website een lek zit zijn er problemen. Vorig jaar waren er ook al problemen en dat belemmert de werkzaamheden. Ook de bereikbaarheid van de wbv staat hierdoor op spel. Ronald deelt mee dadt hij een offerte heeft opgevraagd voor een nieuwe website. Dit punt wordt geagendeerd voor de volgende vergadering
 • Bert Akker had een idee om een putdeksel met het logo van de Hofsteden te laten maken. Hij weet wie dat kan doen en wil deze persoon wel benaderen. Het idee is leuk maar de wbv wil er niet teveel geld aan uitgeven omdat zo’n putdeksel niet erg opvalt.
 1. Stavaza: groenproject: bloembollen
  Besloten wordt om een flyer rond te brengen met daarin: bericht over de bloembollen, nestkastjes, bijenhotel, naamgeving Heerenveensetuin. Henriette maakt een opzet.
 2. Schouw
  Ronald is mee geweest met de schouw namens de wbv. Hij heeft kennisgemaakt met de meewerkend voorman van de gemeente. Deze meldde dat de houten paaltjes in de bochten verwijderd worden en dat we daarvoor terug wellicht hondenpoeppaaltjes kunnen krijgen. Er zijn nog twee aandachtspunten: de fietsdoorsteek Kastelenlaan/Hunenborg/Slangenborg. Dit fietspad wordt door sluipverkeer gebruikt waaronder auto’s van de gemeente.
  Het grasafval bij de Kastelenlaan/Slangenborg.
 3. Platform
  Het verslag heeft niet iedereen ontvangen. Wordt doorgestuurd.
 4. Rondvraag
  - Bestuursuitje. Bert organiseert het uitje samen met Alex? Het uitje wordt gepland op donderdag 12 augustus.

Sluiting