Notulen bestuursvergadering 08-05-2021

Kort verslag vergadering algemeen bestuur wbv. De Hofsteden gehouden op dinsdag 8 mei 2021 om 20:00 aan de Weldam.
Aanwezig: Bert Neven (penningmeester), Alex van Wijngaarden, Jan Donkelaar (WiN), Ronald Uilenberg (voorzitter) en Henriëtte Johannes (secretaris)
Afwezig: Ad Bruin

 1. Opening
  De voorzitter heet allen welkom
 2. Vaststellen agenda
  Ongewijzigd
 3. Vaststellen verslag van 4 mei 2021
  Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
  a.v:
  - Jan en Bert gaan deze week naar Jan Dijkstra om hem te bedanken voor zijn inzet tijdens de schouw
 • Gevraagd wordt naar de gescheperde schapen. Medegedeeld wordt dat bekeken wordt hoe de schapen toch in de wijken kunnen grazen. Nadere informatie zal nog volgen
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Dorpendagboek; VKA
 • Ronald stelt voor om de naam van de Heerenveense tuin te wijzigen. De naam heeft niets met onze wijk te maken. Uitgelegd wordt wat de filosofie achter de tuin is en waarom deze zo heet. Ronald gaat bij de gemeente navragen of de naam gewijzigd kan worden.
 • Brief van Tim Veening met de vraag om:
  • beschilderen van electriciteitskasten; goed idee, daar is nog geld voor beschikbaar
  • Organiseren van spelletjes voor jong en oud; wij kunnen alleen maar faciliteren. De wbv is een belangenbehartiger en geen spelletjes club
  • wijk BBQ: zelfde als voor de spelletjes
 1. Groenproject: planten bloembollen
  Opgemerkt wordt dat een insectenhotel en nestkastjes goed passen op of nabij een bloembollenveld. Ronald plaatst op facebook een bericht of er wijkbewoners zijn die een plek weten voor zo’n bloembollenveld. Als er wijkbewoners zijn die een plek weten en mee willen helpen de bloembollen te poten zullen wij de gemeente om medewerking vragen. Bij de provincie kunnen we subsidie aanvragen. Bij de gemeente zullen we navragen of er in onze wijk overlast is van de eikenprocessierups.
 2. Stavaza Hondenpaaltjes
  Diverse paaltjes zijn zo verrot dat ze zijn omgevallen. We gaan aan de gemeente vragen (bij de schouw) of de gemeente deze paaltjes wil opruimen.
  Bert zoekt uit wat nieuwe kunststof paaltjes kosten.
 3. Schouw
  Op vrijdag 25 juni a.s. wordt de schouw gehouden. Namens ons zal Ronald aanwezig zijn. Jan gaat vanuit WiN mee.
 4. Rondvraag
  Over 14 dagen vindt de eerste bijeenkomst van het Platform plaats in het dorpshuis van Nieuw-Roden. Alex zal namens ons de vergadering bijwonen. Ronald zal Alex deze keer vergezellen om kennis met de andere besturen te maken.
 5. Sluiting