Notulen bestuursvergadering 06-04-2021

Verslag vergadering algemeen bestuur wbv. De Hofsteden gehouden op dinsdag 6 april 2021 via TEAMS

Aanwezig: Bert Neven (penningmeester), Alex v. Wijngaarden, Ad Bruin, Jan Donkelaar (WiN) en Henriëtte Johannes (secretaris)

Gast: Ronald Uilenberg

 1. Opening
  Een bijzonder welkom voor Ronald die onze bestuursvergadering bijwoont. We stellen ons kort voor. Ronald is locatiemedewerker bij stichting Petje Af en geeft aan vrijwilligerswerk te (willen) vervullen en wil zich oriënteren op vrijwilligerswerk in onze wijk. Met het oog op dit uitgangspunt sluit hij een bestuursfunctie in ons bestuur niet uit.
 2. Vaststellen verslag van 23 februari 2021
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
  a.v verslag:
  - deelt Bert mee dat hij tijdens de schouw eind juni afwezig is.
  Jan en Bert zullen Jan Dijkstra bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de schouw in onze wijk.
  - Zoekt Henriëtte uit of wij in onze wijk bloembollen kunnen poten in het gemeentegroen
  - Het pad in de Heerenveens tuin is voorzien van een nieuwe laag. Helaas zitten er aan het begin van het pad diepe bandensporen in de laag. Deze nieuwe laag moest waarschijnlijk uitharden. Er hingen linten voor de toegangspaden maar desalniettemin is de nieuwe laag niet geheel in tact gebleven. Bert gaat morgen kijken of er nog werkzaamheden worden verricht en zal vragen de diepe sporen op te vullen.
 3. Ingekomen stukken
  - enquête behoeftepeiling Mantelzorg ondersteuning
  - Via de mail hebben ons 12 opzeggingen bereikt. Hiermee is het ledenbestand opgeschoond.
  - Brief van wbv. Roden Centrum m.b.t. de ontwikkelingen rond Roden Zuid doorsturen naar Het Platform
  - Henriëtte informeert of de gemeente OBS de Hoeksteen gevraagd heeft naar de ondergrondse opslag
  - Henriëtte zal Leonie (gebiedsverkenner) vragen naar de stand van zaken rond de gescheperde schapen.
 4. Afronding ALV
  Niemand heeft zich gemeld om met het bestuur in gesprek te gaan over de jaarstukken. Wij concluderen dat hiermee de stukken (ook financieel) zijn vastgesteld.
 5. Evaluatie Peukenzuil
  De peukenzuilen hebben zeker effect. De zuil bij de instaphalte aan de Kastelenlaan moet gedraaid worden. Nu moeten passagiers die de sigaret in de zuil willen deponeren om de zuil heenlopen.
  Bij de halte aan de Hofstedenlaan (bij Ad voor de deur) liggen rond de instapplek van de bus veel peuken. Ad pleit ook bij deze halte voor een peukenzuil.

  Het transformatorhuisje bij de halte aan de Kastelenlaan zou zwart geverfd worden. Deze is nog steeds wit. Wij vragen de gemeente om hiervoor zorg te dragen.
 6. Speelveldje De Doom
  Ronald deelt mee dat hij een klein jongetje uit het zand op de speelplek heeft getrokken. De laarsjes bleven steken. Hij kreeg deze er ook niet meer uit. Het jongetje was in paniek. Henriëtte zal morgen hierover contact opnemen met Leonie. Er zouden linten gespannen worden maar die zijn nog niet aangebracht.

  Aansluitend deelt Bert mee een melding gedaan te hebben bij Lichtpunt.nl omdat een lantaarn het niet doet. Hij heeft echter geen reactie gehad. Hij zal nogmaals mailen en de gemeente in de CC mee klikken.
 7. Rondvraag
  - Ad heeft om een gesprek (over de AED) met de wethouder gevraagd. Zou vorige week bericht ontvangen maar heeft niets gehoord.
  - Ad vraagt of we in de zomer bij hem in Egmond komen vergaderen. Indien mogelijk dan geven we hier gehoor aan.
  - Ronald tipt dat onze website niet heel duidelijk is. Hij wilde weten wat een wijkbelangenvereniging doet maar kon dat niet op de site vinden. Punt van aandacht!
  Ad zou ons een overzicht sturen met zijn ideeën over de website. Vanwege drukken werkzaamheden is Ad hier nog niet aan toegekomen. Wellicht dat hij kans ziet om nog voor de zomervakantie hiermee aan de gang te gaan.