Notulen bestuursvergadering 04-05-2021

Kort verslag vergadering algemeen bestuur wbv. De Hofsteden gehouden op dinsdag 4 mei 2021 om 20:15 uur via TEAMS

Aanwezig: Bert Neven (penningmeester), Alex van Wijngaarden, Ad Bruin, Jan Donkelaar (WiN), Ronald Uilenberg en Henriëtte Johannes (secretaris)

1       Opening
        
2       Vaststellen verslag van 6 april 2021
         Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
         N.a.v. het verslag:
         Jan en Bert gaan nog naar Jan Dijkstra i.v.m. de wijkschouw
         De gemeente wil het mogelijk maken dat in de wijken bollen gepoot worden in het gemeentegroen. Hiertoe wordt een subsidieregeling gemaakt.
         T.a.v. de enquête Peukenzuil ontvangt de gemeente graag de gegevens rond de telling bij de haltes. Binnenkort vindt er overleg met de wethouder pats waarin de mogelijkheid voor een peukenzuil bij de 1e halte aan de Hofstedenlaan wordt besproken.
          Over de gescheperde schapen volgt nader bericht.

 1. Ingekomen stukken/Mededelingen
  Ad hoopt volgende week een reactie van de wethouder te krijgen rond de
  aanrijtijd bij een calamiteit waarbij een AED moet worden gebruikt.
 2. Bestuurssamenstelling c,q, taakverdeling
  Tot vreugde van allen versterkt Ronald ons bestuur en is bereid de functie van voorzitter op zich te nemen. Daarnaast zal hij medebeheerder worden van het facebookaccount van de Hofsteden. Hij gaat onderzoeken of het facebookaccount van de hondenspeelweide geïntegreerd kan worden in ons account.
  Hij heeft ideeën om de wbv. meer bekendheid te geven in de wijk.
  Bert zorgt ervoor dat de KvK op de hoogte is van de samenstelling van ons bestuur. Voor onze website stuurt Ronald een foto.
 3. Vergaderrooster
  Aanpassing van het schema is nodig omdat Ronald niet op de laatste dinsdag van de maand kan vergaderen wegens andere verplichtingen.  Het conceptrooster voor 2021 wordt vastgesteld.
  Ad stelt voor om in de zomer een bestuursvergadering in Egmond aan Zee te houden. Via de app wordt dit verder besproken.
 4. Rondvraag
  Geen
 5. Sluiting