Intergemeentelijke Structuurvisie nov 2012

Hoe verder met de Intergemeentelijke Structuurvisie (IGS)?

 Kom op 3 december naar De Pompstee!

 Op 3 december organiseert de gemeente Noordenveld een avond voor de inwoners van Noordenveld, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Op die avond geeft de gemeente in De Pompstee informatie over de stand van zaken van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek- Roden (IGS). In dit artikel nemen wij u mee langs de onderwerpen die op 3 december de revue zullen passeren.

 Bedoeling van de informatie/raadpleegavond

Burgemeester en wethouders van Noordenveld beginnen deze avond met het schetsen van de bedoeling van deze avond. Zij starten met het verstrekken van informatie. Zie ook de agenda die op deze pagina is afgedrukt. Het college hoort graag uw mening over de onderwerpen die aan de orde komen.

 Hoe zat het ook al weer met de IGS?

Vervolgens nemen we u mee terug naar 2009. Inoktober van dat jaar hebben de gemeenteraden van Noordenveld en Leek, de IGS vastgesteld. Na de vaststelling in 2009 bleek, dat de financiële crisis uitgroeide tot een economische crisis die nog steeds voorduurt. Vanaf 2010 hebben de Regio Groningen- Assen en het samenwerkingsverband stevig nagedacht óf en welke van de oorspronkelijke plannen nog uitvoerbaar zijn. Want duidelijk was en is; op deze manier doorgaan is geen optie.

Dit heeft geleid tot een stevig pakket aan maatregelen. Daarnaast is door B&W uiteraard ook nagedacht over de vraag, of de IGS nog gezien kan worden als een passende visie op de toekomst van Noordenveld. Het college is van mening dat die discussie vanaf de start, met en door de gemeenteraad gevoerd moet worden. Daarbij moet natuurlijk ook de bevolking betrokken worden.

 De genomen maatregelen

Er wordt daarna uitleg gegeven over de “Regionale instemming en afstemmingslijst voor bedrijventerreinen en woningbouwlocaties”. Een toelichting. De vraag naar nieuwbouwwoningen en bedrijventerreinen is sterk gedaald. De Regio Groningen- Assen heeft onderzocht hoe deze vraag er tot 2030 uitziet. Dat is vergeleken met de plannen van de verschillende gemeenten inde RegioGroningen- Assen. Conclusie: er zijn méér plannen voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van nieuwe bedrijventerrein dan nu nog nodig is. Daarom hebben de gemeenten en provincies inde regioafgesproken om een streep door een deel van deze plannen te zetten. Op die manier wordt voorkomen dat woongebieden en bedrijventerreinen worden aangelegd, die niet nodig zijn.

Welke woningbouwplannen wèl kunnen doorgaan - als de markt erom vraagt - is per gemeente    in zogenaamde planningslijsten vastgelegd. Ook voor bedrijventerreinen zijn er afspraken gemaakt. Voor onze gemeente betekent dit dat het plan voor een bedrijventerrein bij Nieuw Roden van 10 haniet doorgaat. En dat ongeveer de helft van het woningbouwprogramma (dit was 2600 woningen voor Noordenveld) is geschrapt. De planninglijsten geven aan waar gebouwd kan worden als de vraag daartoe aanleiding geeft. Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat er gebouwd wordt. En daarnaast moet er dan eerst nog een uitgebreide planprocedure gevolgd worden. Op 3 december kunt u ook uw mening geven over deze planningslijsten.

Het kan uiteindelijk best zo zijn dat er behoefte ontstaat om de planningslijsten aan te passen. Bijvoorbeeld omdat er een plan dat op de lijst staat wordt vervangen door een plan dat daar nog niet op is gezet. Dat kan, maar onder de voorwaarde dat de gemeenten en provincies van de regio daarmee instemmen..De afspraken zijn vastgelegd in het zogenaamde regionaal instemmingsmodel.

 Regionaal compensatiepakket

In het vierde agendapunt komt de  compensatie aan de orde die de gemeente heeft ontvangen voor de kosten die al gemaakt zijn voor de plannen. De gemeente Noordenveld (en ook de gemeente Leek) heeft grond aangekocht om de woningbouwlocaties te kunnen verwezenlijken. Nadat bleek dat de opgave veel kleiner zou worden ontstonden er extra financiële risico’s voor de gemeente. In samenhang met de nieuwe regionale afspraken, over woningbouw en bedrijfslocaties hebben de provincies Drenthe en Groningen en de Regio geld beschikbaar gesteld aan Noordenveld. Hiermee zijn in onze gemeente voor een deel de kosten gecompenseerd voor het opstellen van de IGS. Dit geld ook voor de kosten die zijn gemaakt voor aanverwante plannen en (deels) de aangekochte gronden.

 Hierbij foto Q liner en foto landschap Nietap-Terheijl

Investeringspakket

Na de pauze gaan we verder met u te informeren over waar we nu wel en niet het geld aan willen uitgeven. Samen met Leek, provincies Drenthe en Groningen en de Dienst Landelijk Gebied is gekeken welke punten uit de IGS van belang zijn om wel door te zetten en welke niet meer betaald kunnen worden.

Wat gaat niet door?

Naast het schrappen van grote delen van de woningbouw en het bedrijventerrein Nieuw- Roden, gaat de geplande rondweg langs Leek en Roden niet door.

Wat gaat wel door?

De IGS gaat er vanuit dat het voor Roden en Leek in de toekomst van groot belang is, dat het waardevolle landschap behouden blijft en versterkt wordt. Dit punt en het verbeteren  van het openbaar vervoer, de bestaande wegen en de verbetering van het fietsverkeer, zijn opgenomen in een zogenaamd investeringspakket. Dat pakket is nu in de maak. Er is  afgesproken dat de provincie Drenthe het deel voor de gemeente betaalt.

Landschap

De groene gordel, die zich van Leek naar Roden uitstrekt via Terheijl langs Nieuw-Roden en de zuidkant van Roden wordt in de IGS als de groene ruggengraat van het gebied Leek-Roden aangemerkt.

De versterking van de landgoederenzone Nienoord-Terheijl-Mensinge is daarmee één van de grootste landschapsopgaven van de IGS. De landgoederenzone heeft een regionale betekenis. Hiervoor zijn in het investeringspakket projecten opgenomen die het landgoed Terheijl en het landschap Roden Zuid versterken. Verder is de groene aankleding van het fietspad langs het Oosteinde in Roden opgenomen.

Verkeer/Openbaar Vervoer

De bestaande busverbinding, de Q-liner met de stad Groningen, is in de huidige situatie te langzaam. Bij toekomstige bezuinigingen op het OV loopt de Q-liner Roden-Groningen een reëel risico hierdoor getroffen te worden. Daarom moet het OV efficiënter en effectiever. Onderzocht moet worden of, en zo ja hoe, het “rondje Q-liner” mogelijk is, ook omdat de geplande rondweg om Leek en Roden niet doorgaat. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van het fietsgebruik door de laatste fase van de “fietsroute plus” tussen Roden-Peize-Groningen aan te leggen. Het fietspad langs het Oosteinde krijgt voorrang.

 Hierbij foto van voorkant boekwerk innovatieteam

 Regionaal Innovatieteam

Het één na laatste onderwerp dat aan de orde komt is de opdracht die door de Regio gegeven is aan een Het Regionaal Innovatieteam.

Door de Regio Groningen- Assen gevraagd is hen gevraagd een visie te geven, op de vraag hoe in de Regio de woningbouw los getrokken zou kunnen worden. De opdracht was om vernieuwende woningbouw concepten te bedenken. Ze zijn gestart met vier plekken in de Regio Groningen- Assen, waaronder Roden Zuid. Het advies van het innovatieteam is bedoeld om een andere manier van denken te   stimuleren.

De boodschap is dat projectontwikkelaars en gemeenten anders moeten denken; niet overal hetzelfde willen bouwen maar veel gevarieerder en tegendraadser. En laat vooral de markt bepalend zijn:lfaciliteer dit als overheid.

 Hoe verder?

Het College sluit af met de vraag: hoe nu verder? Wat voor visie moet er komen en hoe verloopt dat proces?

De gemeente Noordenveld is namelijk wettelijk verplicht een structuurvisie te hebben voor haar hele grondgebied. Op dit moment is alleen een structuurvisie voor Roden (de IGS). In samenhang met de toekomst van de IGS zijn er meerdere opties om verder te gaan. Dit loopt uiteen van een grondige herziening van de IGS, gekoppeld aan een structuurvisie voor de rest van Noordenveld tot aan een geheel nieuwe visie voor het hele grondgebied, in- of exclusief Veenhuizen (in verband met de aanwijzingsprocedure Werelderfgoed van Unesco).

 Informatie/raadpleegavond

Uw meningen en reacties tijdens de avond gebruiken we als basis voor het gesprek dat de raad en het college gaan voeren.Dan gaat het ook over de vraag hoe een nieuwe visie eruit moet zien. Daarvoor moeten eerst de consequenties van de keuzes duidelijk zijn. Uiteraard wordt dan ook door de Raad bepaald op welke wijze we omgaan met participatie en communicatie.

  Hierbij logo van GA

Regio Groningen- Assen

 De IGS is opgesteld op verzoek van de Regio Groningen- Assen waarin ook Noordenveld participeert.

De visie van de Regio Groningen- Assen, Regiovisie genoemd luidt:

Een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de lange termijn, waarbij de provincies en gemeenten over hun bestuurlijke grenzen heenkijken en samenwerken om kansen te creëren voor goede ontwikkelingen in het regiogebied. Kansen op goed werk, goed onderwijs, goede voorzieningen en op een goed betaalbare woning in een uitstekende woonomgeving. Het uitgangspunt van de regiovisie is dat de steden niet zonder de omliggende regio kunnen, maar de omliggende regio ook niet zonder de steden. 

Meer informatie over de Regio Groningen Assen kunt u lezen op www.regiogroningenassen.nl

 Interessante links:

www.gemeentenoordenveld.nl

www.gemeenteleek.nl

www.RegiogroningenAssen.nl

 

Aanmelden en informatie

 Voor meer informatie over de verschillende documenten verwijzen wij u naar de website van de gemeente Noordenveld. Wilt u zich in verband met de organisatie aanmelden? Dit kan via het formulier op de gemeentelijke website. De bijeenkomst van 3 december  wordt gehouden in De Pompstee. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de bijeenkomst begint om 19.30 uur.

 

Agenda informatie/raadpleegavond 3 december in De Pompstee te Roden

  1. Schetsen van de bedoeling van de avond: informatie verstrekken en raadplegen van de bevolking;                      
  2. Overzicht vanaf 2009 tot nu en stand van zaken;
  3. Uitleg van de Regionale instemming- en afstemmingslijst voor bedrijventerreinen en woningbouwlocaties;
  4. Regionaal compensatiepakket: Inhoud en totstandkoming.
  5. PAUZE
  6. Investeringspakket: Landschap en infrastructuur/openbaar vervoer Leek-Roden;
  7. Advies van het regionaal Innovatieteam aan portefeuillehouders Wonen binnen de Regio Groningen-Assen;
  8. Hoe nu verder? Vooruitblik op keuzemogelijkheden structuurvisie(s) inclusief proces.