Notulen bestuursvergadering 26-1-2021

Verslag vergadering algemeen bestuur van wbv. de Hofsteden die gehouden is op dinsdag 26 januari 2021 om 19:30 uur via TEAMS

Aanwezig: Bert Neven (penningmeester), Ad Bruin, Jan Donkelaar (WiN) en Henriette Johannes (secretaris)

Afwezig met kennisgeving: Alex van Wijngaarden

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag van 22 december 2021
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. het verslag deelt Jan mee dat het bankje hoek Hofstedenlaan/Havezatenlaan verwijderd is i.v.m. hangjongeren.
  Tijdens oud en nieuw zijn er geen activiteiten voor jongeren georganiseerd. Dat lag wel in de bedoeling maar door overheidsbepalingen ging dat niet door. Op het Binnenhof heeft een vuurkorf gebrand.
  Bert merkt op dat nabij de Heerenveense tuin bomen gepland zijn. Volgens het convenant zou de wbv. daarvan op de hoogte gesteld moeten worden. Dat is niet gebeurd.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  Mail van de gemeente betreffende een afvalkraam.
  Mail van WiN inzake de actie ‘Soep op de Stoep’. Via facebook zullen wij deze actie onder de aandacht brengen.
 4. Voorbereiding ALV
  Vanwege de coronamaatregelen is de ALV vorig jaar niet doorgegaan. De jaarverslagen staan op onze website. Besloten wordt om het jaarverslag en het financiële verslag 2020 rond te brengen bij onze leden. Indien er behoefte is om over deze verslagen met ons van gedachten te wisselen dan kan dat digitaal op dinsdag 23 maart a.s.. Bert maakt het financiële verslag en Henriette het jaarverslag.
 5. Vergaderschema 2021
  Het vergaderschema is akkoord. We proberen deze zomer een keer bij Ad in Egmond aan zee te vergaderen
 6. Schouwdatum
  Alex en Jan gaan de voorschouw doen vanaf het bos tot aan de Hofstedenlaan en Bert en Henriette van de Hofstedenlaan tot de Roderweg. De schouw met de gemeente houden we op vrijdag 25 juni 2021
 7. Website
  Bert en Henriette concluderen dat onze website de laatste tijd een stuk verbeterd is. Ad komt met goede aanvullingen over hoe de site ingericht zou kunnen worden. Hij neemt hiervoor contact op met Wieger Vonk. Henriette stuurt Ad de gegevens van Wieger.
  Wij sturen onze bevindingen over de website naar Ad en Ad stuurt op zijn beurt zijn voorstel voor aanpassingen naar ons.
 8. Rondvraag
  Bert vraagt of het mogelijk is om kennis te maken met de gebruikers van de oude apotheek. Dat is Tjeenz. Wij bekijken of we (coronaproof) hiervoor een afspraak kunnen maken.
  Bert wijst op de auto’s die geparkeerd staan op de groenstroken aan de Havezathenlaan. Het groen wordt kapotgereden.
  Henriette neemt hierover contact op met Leonie met de vraag of handhaving kan optreden. Ook de wijkagent wordt op de hoogte gebracht.
  Ad heeft niets gehoord t.a.v. het bestuurlijk overleg dat plaatsgevonden heeft over de AED’s. Gaat bij de gemeente informeren.
  Jan deelt mee dat hij over 1 jaar gaat stoppen met zijn werkzaamheden voor WiN. Jair neemt zijn taak over. Dan kan hij toetreden tot ons bestuur.
 9. Sluiting