Notulen bestuursvergadering 23-2-2021

Verslag Algemeen Bestuurd wbv. De Hofsteden gehouden op dinsdag 23 februari 2021 via TEAMS

Aanwezig: Bert Neven (penningmeester), Alex v. Wijngaarden, Jan Donkelaar (WiN) en Henriette Johannes (secretaris)

Afwezig: Ad Bruin 

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag 22 december 2020
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
  a.v. wordt medegedeeld dat de actie ‘Soep op de stoep’ nog niet in onze wijk loopt.
  Bij de gemeente is het verzoek ingediend voor het poten van bloembollen
  Jan geeft een toelichting op het project ‘wij buurten’. Het ligt nu in de bedoeling om eenzame mensen te benaderen.
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
  Geen
 4. Voorbereiding ALV
  De concept brief en de jaarverslagen zijn akkoord. Onze leden krijgen de brief en verslagen thuisbezorgd. Indien zij met het bestuur hierover in contact willen komen dan kan dat op dinsdag 23 maart a.s.. Het rondbrengen van de brieven wordt door het bestuur gedaan.
 5. Schouwdatum
  Op vrijdag 25 juni om 09:30 uur vindt de schouw plaats. Startplaats wordt nog nader bepaald
 6. Website
  Nog geen stuk van Ad ontvangen. We wachten Ad zijn voorstellen af.
 7. Afvalbakken en milieuparkjes
  - Door de gemeente is voorgesteld om naast CBS De Hoeksteen aan de Havenzathenlaan/Hofstedenlaan ondergrondse containers te plaatsen. Wij gaan akkoord met de voorgestelde plaats maar zullen de gemeente verzoeken om hierover in contact te treden met de school. Ook zullen wij nog enkele vragen stellen over de afvalstromen.
 8. Rondvraag
  - Van de gemeente bericht gehad dat Tjeenz geadviseerd is om ons op de hoogte te stellen dat aan de Dunninge/Havezathenlaan een woonvoorziening in de voormalige Apotheek gerealeerd ging worden voor jongeren die ondersteuning nodig hebben om op de arbeidsmarkt te komen. Wij zullen met Tjeenz contact opnemen en vragen om een onderhoud zodra de Coronamaatregelen versoepelen
 • De bomen die gepoot zijn, is op verzoek van omwonenden.
 • De handhaver van de gemeente heeft gekeken naar het parkeren op het groen. Geen auto op het groen aangetroffen. Ook gaat de handhaver een keer buiten werktijden door de wijk.
 • De Heerenveense tuin is gehavend vanwege het gebruik tijdens het winterweer. Veel kinderen zijn met de slee van de berg afgegleden. We zullen de gemeente vragen de berg te herstellen
 1. Sluiting