Wijknieuws


Beknopt verslag themabezoek sociaal wijkbeheer op 17 november 2009.

Aanwezig

  • 24 vertegenwoordigers van wijkbelangenverenigingen de Hofsteden, Vijfde Verloting, Bomenbuurt en Middenveld i.o.
  • 1 namens Politie Drenthe,
  • 1 namens WiN
  • 4 wethouders
  • 19 namens de Raad incl. voorzitter

Op de vraag: Wat is de praktijk van het sociaal wijkbeleid’ is specifiek ingegaan door 4 van de 6 groepen.  Alle vier de groepen ervaren de dagelijkse praktijk als positief. Zaken worden snel en adequaat opgelost ondanks dat er af en toe ook weleens wat misgaat. Wel wordt gewezen op het probleem van verdeeldheid dat zich soms voordoet binnen een wijkbelangenvereniging als het gaat om specifieke onderwerpen. 

Waar staan we nu? Twee wijkbelangenverenigingen ervaren moeilijkheden bij het opstarten van de vereniging. Zij willen graag bij dit proces ondersteund worden. De overige verenigingen zijn van mening dat het sociaal wijkbeheer goed van de grond is gekomen. In het begin nog wat stroef maar nu loopt het goed. Partijen weten elkaar goed te vinden.  In welke mate zijn de doelstellingen van het sociaal wijkbeleid gehaald? Alle verenigingen zijn van mening dat de drempel richting de gemeente is verlaagd. De jaarlijkse schouw wordt als zeer positief ervaren. Zaken waarvan tijdens de schouw wordt toegezegd dat ze opgelost zullen worden, worden ook op zeer korte termijn opgelost. Dit schept vertrouwen. Onderling contact tussen de wijkbelangenverenigingen onderling en de raad is er nauwelijks. Binnen de meeste groepen is de wens geuit om minimaal 1 maal per jaar informeel met elkaar in gesprek te gaan.    

Met welke ontwikkelingen krijgt men te maken? Alle verenigingen zijn benieuwd of de gemeentelijke bezuinigingen van invloed zijn op de subsidies/budgetten voor de verenigingen. Sommige besturen signaleren nu al dat het moeilijk is om jongeren in het bestuur te krijgen. Dit geldt vooral voor de verenigingen van de oudere wijken. Het spreiden van de diverse sociale klasse over de wijken moet goed in de gaten gehouden worden. Het bouwen binnen een wijk moet hierop afgestemd worden. Dit geldt ook voor starters en ouderen. Er wordt gewezen op het levenbestendig bouwen binnen de wijken. 

Wat verder nog aan de orde is geweest:Binnen de groepen is de communicatie tussen de verengingen en de gemeente aan de orde geweest. Zoals al is geconcludeerd gaat er veel goed maar met betrekking tot de communicatie kan er nog veel verbeterd worden. Als zaken niet direct opgelost kunnen worden dan hoort de vereniging daar in veel gevallen niets meer van. Tussentijdse mededelingen over het verloop van processen ontbreken.  Ook worden er soms toezeggingen gedaan die niet voor 100% zeker zijn. Het advies is om geen toezeggingen te doen als de gemeente niet zeker is dat die toezegging nagekomen kan worden. Over uitvoering van werken door nutsbedrijven/derden worden verenigingen vaak niet geïnformeerd. Zonder overleg  worden werkzaamheden uitgevoerd waar de verengingen niet van op de hoogte zijn. De verenigingen kunnen hun leden dan niet op de hoogte stellen van deze werkzaamheden of vragen daarover beantwoorden. Uitgelegd is dat de nutsbedrijven veelal ook geen overleg met de gemeente voeren over de werkzaamheden. Zij mogen altijd op elk gewenst moment op hun eigen grond aan het werk gaan.  In diverse groepen is het speelbeleid, of het gebrek aan beleid aan de orde geweest. Een goede communicatie over dit punt is gewenst. 

 

In oktober 2007, bij de ledenwerfactie, werd de mogelijkheid geboden de contributie via automatische incasso te betalen.

Veel mensen hebben daar gebruik van gemaakt. De bedoeling was dat de contributie in januari geïncasseerd zou worden. Door omstandigheden is dat tot nu toe nog niet gebeurd.

Inmiddels is het incasso-programma van de bank door ons ontvangen. Wij streven ernaar deze maand (februari) de contributie van uw rekening te incasseren.
Als u ervoor heeft gekozen de contributie zelf over te maken (en dat nog niet heeft gedaan) dan kunt u dat doen naar onze Rabo rekening 13.82.19.273. Wilt u daarbij uw adres vermelden?
Bert Neven, penningmeester

 

Iedere maand wordt er op de site een straat uit 'de Hofsteden' besproken. Bent u benieuwd of ook uw straat hier bij staat kijk dan snel bij Straten.