Wijknieuws

Bij de bushalte aan de Hofstedenlaan, ter hoogte van de Havezathelaan, is er een tekort aan stalling voor fietsen. Hierop werden wij geattendeerd door een van onze wijkbewoners. Een aantal dorpsgenoten komt op de fiets naar de bushalte, om daar verder te reizen met de bus. Helaas is er maar erg beperkte ruimte voor het stallen van fietsen bij deze bushalte aanwezig. Daardoor moeten de fietsen op plaatsen worden gezet, waar het er niet zo fraai uitziet.

 

Wij hebben dit probleem aangekaart bij de gemeente en wachten af op de vervolgacties van de gemeente. We zijn erg hoopvol dat het probleem binnenkort zal worden opgelost door het plaatsen van een fietsenstalling. In het verleden hebben wij dit al vaker met de gemeente kunnen regelen.

Inmiddels hebben we antwoord van de gemeente ontvangen. Een overdekte fietsenstalling lukt niet omdat daar niet voldoende ruimte voor is. Wel wordt er een overdekt fietsenrek geplaatst. Hiervoor wordt de afvalbak verplaatst richting de abri. Afhankelijk van het weer wordt het fietsenrek in maart en anders uiterlijk april geplaatst.

Het fietsenrek is al enige tijd geleden geplaatst. Een zeer snelle actie van de gemeente! Nu hoeven de fietsen niet meer rond te slingeren maar kunnen ze netjes in het rek geplaatst worden. Een goed initiatief van een buurtgenoot om de wijk netjes te houden.

  Twee jaar geleden zijn op de speelvelden in onze wijk de hondenpoeppaaltjes geplaatst. Leuke paaltjes maar niet erg kleurrijk. Zo dacht waarschijnlijk iemand bij ons in de wijk.

  Onlangs is 1 paaltje, die op het speelveld tussen de Doom, Weldam, Westerflier en Assumburg ligt, door iemand aangekleed.

  Op een hele creatieve, kleurige manier is dit paaltje van een jasje voorzien. Voorop een grote rode pijl die richting het plaatje wijst. Het paaltje valt nu extra op en kleurt erg vrolijk bij het veld. Hulde voor diegene die dit gemaakt heeft!

 

Opgelet, inbraken!

 

De winter is aangebroken en het wordt daarom weer vroeg donker en laat licht. Soms vraag je je af of het wel helemaal licht wordt. Gelukkig valt het meestal wel mee en schijnt zelfs af en toe de zon.

Veel mensen hebben een hekel aan de donkere dagen maar er zijn mensen onder ons die dit heel prettig vinden.

Mensen die wij liever niet in ons huis toelaten. Kort gezegd; het dievengilde.

 

Het is bekend dat er in de winter een toename is van woninginbraken. Dat geldt ook bij ons in de wijk. De afgelopen periode is er in onze wijk ingebroken en daarom wordt u gevraagd alert te zijn.

 

Ziet u verdachte perso(o)n(en) of een auto die bij u argwaan opwekt, noteer het kenteken van de auto en noteer hoe het persoon eruit zag. U kunt deze gegevens aan de politie doorgeven. Beter een keer te vaak gemeld dat niet waardoor u later denkt, had ik nou maar….

 

Het telefoonnummer waarop u de politie kunt bereiken is: 0900-8844.

Voor tips om uw woning goed te beveiligen klikt u op onderstaande

 

http://www.politie.nl/Haaglanden/Images/preventiefolderwoninginbraaktcm11240230_tcm20-736045.pdf

Beste wijkbewoner,

Sinds enkele jaren is de wijkbelangenvereniging actief in de wijk. Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met: De Heereveense tuin, afronden aanleg 30 km gebied, participatie visie 2020-2025 van de gemeente; participatie bij de nota speelbeleid gemeente Noordenveld, vernieuwen website wijkbelangenvereniging.

Onze rol binnen de gemeente

Wij hebben het afgelopen jaar niet stil gezeten en zijn op allerlei fronten actief geweest. Daarbij hebben wij gemerkt dat wij voor de gemeente een belangrijke parner zijn ald het gaat om het meedenken bij nieuw beleid en het vervangen van oud beleid voor nieuw van de gemeente. Omdat onze rol als gesprekspartner bij de gemeente groter wordt willen wij u als wijkbewoner meer betrekken bij ons werk. Wij denken daarbij aan uw inbreng bij bepaalde zaken die zich voordoen in onze wijk en waar wij als wijkbelangenvereniging bij betrokken worden. U hoeft daarbij niet direct lid te worden van het bestuur en allerlei taken uit te voeren; wij denken meer aan uw inbreng bij bepaakkde zaken due zich voordoen en waar wij als wijkbelangenvereniging bij betrokken worden.

Waarover zou u, o.a. mee kunnen praten?

Onderwerpen die nu spelen zijn het speelbeleid (speelveldjes, toestellen, etc.) en over niet al te lange tijd de BOR (groenonderhoud in de wijk). Zoals u, in de media, heeft kunnen lezen gaat de gemeente fors bezuinigen op groenonderhoud en de kans is zeer groot dat ons gevraagd wordt mee te denken hoe het onderhoud toch op een zo goed mogelijke manier kan plaatsvinden. Wij zijn overtuigd dat er wijkbewoners zien die hierover ideeën hebben. Graag zouden we die van u horen!

Hoe zou dit kunnen?

Zoals aangegeven is onze website vernieuwd. Vanaf nu worden alle agenda's en verslagen van het bestuur op de site geplaatst zodat u kunt zien waar wij ons mee bezig houden. Daarnaast willen wij op onze site de onderwerpen aangeven waar wij als wijkbelangenvereniging over kunnen meepraten bij de gemeente. U kunt via onze site uw mening aan ons kenbaar maken over een dergelijk onderwerp. Er zijn nu al zaken waarvan u denkt daar zou ik over mee willen praten dan kunt u ons e-mailen en dit aangeven. Wij zullen u via e-mail op de hoogte stellen als een dergelijk onderwerp aan de orde komt.

Website

Als u onze website bezoekt, ziet u de mogelijkheid om een e-mail abonnement te nemen. Als er nieuwe artikelen op de site geplaatst worden dan krijgt u daar via e-mail bericht van. Via het contactformulier op de site kunt u altijd op- of aanmerkingen maken. Via de e-mail kan dit natuurlijk ook (info@dehofsteden.nl).

Bestuursvergadering bijwonen

Wilt u een bestuursvergadering bijwoenen dan kan dit. Op onze site publiceren wij de agenda van de vergaderingen, zodat u kunt zien welke onderwerpen aan de orde komen. Omdat onze vergaderruimte niet al te groot is willen we graag weten als u komt. Wilt u ons hiervan dan in kennis stellen? Dit kan telefonisch bij het secretariaat of via e-mail of website.

Hoe nu verder?

Het versturen van een papieren nieuwsbrief en het in stand houden van een website kost geld en onze vrijwilligers veel tijd. Wilt u aan ons uw e-mailadres doorgeven, zodat wij in de toekomst u via e-mail kunnen benaderen? U kunt dit doen door uw e-mailadres te sturen naar info@dehofsteden.nl.

Bent u geen lid van onze vereniging dan kunt u wel uw e-mailadres doorgeven en horen wij graag uw mening. Hoe meer inbreng er van uw zijde komt des te beter weten wij hoe onze wijkbewoners over bepaalde zaken denken. Overigens bent u voor €5,00 per jaar al lid. Meldt u aan als lid via de website.

 

 

De gemeente Noordenveld wil graag weten hoe de inwoners denken over de leefbaarheid in hun dorp. Daarom wordt de komende maanden een barometer leefbaarheid uitgevoerd in alle dorpen van de gemeente. De barometer geeft een beeld van hoe het in de dorpen en buurtschappen met leefbaarheid staat. De barometer leefbaarheid wordt uitgevoerd door STAMM CMO. Ruim 5.000 inwoners van Noordenveld krijgen begin december een enquête toegestuurd, met de vraag die in te vullen.

Waarom een barometer leefbaarheid?

Leefbaarheid staat enorm in de belangstelling, zeker tegen de achtergrond van ontwikkelingen als krimp en vergrijzing. Wat betekenen die ontwikkelingen voor voorzieningen in een dorp? En hoe prettig is het wonen in de dorpen? Leefbaarheid is afhankelijk van veel factoren. Het gaat om de aanwezigheid van voorzieningen, de bereikbaarheid, het verenigingsleven. Maar de tevredenheid van burgers met hun leefomgeving heeft ook te maken met het gevoel van veiligheid en vooral ook de sociale samenhang in een dorp.

Voor de gemeente levert de barometer informatie op voor diverse beleidsterreinen, zoals het accommodatiebeleid, de wmo, het woonplan, het ouderenbeleid en het vrijwilligersbeleid. De dorpen krijgen met de barometer inzicht in de ideeën en meningen van hun inwoners over leefbaarheid.

Wat is de barometer?

In de barometer wordt de stand van de leefbaarheid gemeten door een enquête onder bewoners. De enquête wordt aangevuld met gegevens over voorzieningen, verenigingen en het woonmilieu. Omdat het om een grote enquête gaat, is het in beginsel mogelijk van elk dorp in de gemeente afzonderlijk een beeld van de leefbaarheid te geven. De resultaten op dorpsniveau en op gemeenteniveau kunnen zo worden vergeleken. Dat maakt de aanpak bijzonder. Plaatselijke belangenverenigingen kunnen zo bijvoorbeeld kijken hoe de leefbaarheid in hun dorp wordt ervaren. Er kan bovendien worden vergeleken met andere gemeenten.

STAMM CMO - het kenniscentrum voor de sociale sector in Drenthe (en daarbuiten) – voert de barometer uit. De stichting Welzijn in Noordenveld (WiN) is betrokken bij de barometer, met name bij de benadering van een aantal dorpen.

Enquête

Voor het ‘meten’ van de leefbaarheid worden ruim 5.000 enquêtes verspreid in alle dorpen van de gemeente. In de enquête zijn vragen opgenomen over de tevredenheid met de eigen woonplaats, veiligheid en overlast, het gebruik van bepaalde voorzieningen, lidmaatschap van verenigingen, vrijwilligerswerk en burenhulp, veiligheid, de binding met de eigen woonplaats, enz.

Aan de inwoners (van 16 jaar en ouder) wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen. Het terug sturen gebeurt via een retourenvelop. De gemeente hoopt dat veel inwoners willen helpen en de vragenlijst willen invullen.

Wanneer

De enquête loopt in december-januari. In januari volgend jaar moeten de ingevulde vragenlijsten terug zijn en dan gaan de onderzoekers van STAMM aan de slag. In april zijn de resultaten bekend.

 

Voor informatie: www.stamm.nl